פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק ב · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ז משנהעריכה

כלים שסכן בשמן טמא וחזר וסכן בשמן טהור או שסכן בשמן טהור וחזר וסכן בשמן טמא רבי ליעזר אומר אחר הראשון אני בא וחכמים אומרים אחר האחרון

הלכה ז גמראעריכה

מה טעמא דרבי ליעזר הראשון מוציא את האחרון אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי ליעזר שניהן אמרו דבר אחד דתנינן תמן צלוחית שפיה צר טובל ומעלה כדרכו רבי יודה אומר הזיה הראשונה כמה דרבי יודה אומר הראשון מוציא את האחרון כן רבי ליעזר אומר אוף הכא הראשון מוציא את האחרון עד כדון כשסך מיכן ומצא בצד השני סך מיכן ומצא מיכן מה אסר בה רבי ליעזר נשמענה מן הדא דאמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן לא סוף דבר צלוחית אלא אפילו ספל ואמר רבי יוחנן רבי יודה ורבי ליעזר שניהן אמרו דבר אחד אית לך מימר תמן כשסך מיכן ומצא בצד השני לא כשסך מיכן ומצא מיכן אוף הכא כשסך מיכן ומצא מיכן