פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק ג · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה וארגו בבגד ואין ידוע אי זה הוא רבי מאיר אומר ידלק הבגד וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד משיער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק ובמוקדשים מקדשין בכל שהן

הלכה ב גמראעריכה

מאן תנא סיט רבי מאיר ברם כרבנין הוא סיט הוא פחות מסיט רבי יוסי בי רבי בון אמר לה בשם רבי יוחנן רבי יסא בשם ר' יוחנן צמר בכור שטרפו בטל ברוב איתיבי' רבי חייא ציפוראה קומי רבי אימי ליטרא בשמונה ולא הודו אילולי דאמר רבי יסא ולא מתניתא היא האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד אמר ליה אילו איתתבת תמן אית הוות יאות תמן תנינן אלו הן הנשרפין ותנינן אלו הן הנקברין הכא את אמר ישרפו והכא את אמר יקברו אמר רבי יוחנן כאן בשק כאן בשיער מה בין שק מה בין שיער אמר רבי חנניה בריה דרבי הלל שק מצוי לחטט אחריו שיער אין מצוי לחטט אחריו רבי שמעון בן לקיש אמר כאן במקדש כאן בגבולין רבי יוסי בי רבי חנינא אומר כאן בנזיר טהור כאן בנזיר טמא והתנינן פטר חמור אית לך מימר כאן במקדש כאן בגבולין כאן בנזיר טהור כאן בנזיר טמא אלא כאן בשק כאן בשיער אמר רבי יוסי בי רבי בון הן דתימר ישרף שערו הן דתימר יקבר גופו ובמוקדשין מוקדשין כל שהן רבי יוסי בשם רבי יוחנן הדא דתימר בקדשים שיש להן מתירין אבל בקדשים שאין להן מתירין צריכין סיט התיב רבי יוסי והא מתני' פליגא האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד ובכור לאו כקדשי' שיש להן מתירין הוא אית דתני לה בשם רבי מאיר ואית דלא תני לה בשם רבי מאיר מאן דתני לה בשם רבי מאיר אית ליה עשרה דברים מקדשין מאן דלא תני לה בשם רבי מאיר מנן אית ליה עשרה דברים מקדשין רבי מאיר כר' עקיבה דרבי עקיבה אמר אף ככרות של בעל הבית