ירושלמי בכורים

מסכת בכורים

לפי הלכות

מסכת בכורים ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי