ירושלמי מעשר שני

מסכת מעשר שני

לפי הלכות

מסכת מעשר שני ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי