ירושלמי מעשר שני ב ד

<< | ירושלמי · מסכת מעשר שני · פרק ב · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה עריכה

הפורט סלע ממעות מעשר שני בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מעות רבי מאיר אומר אין מחללין כסף ופירות על כסף וחכמים מתירין הפורט סלע של מעשר שני בירושלים בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מעות הדנים לפני חכמים אומרים בשלשה דינרי כסף ובדינר מעות רבי עקיבה אומר בשלשה דינרין כסף וברביעית רבי טרפון אומר ארבע אספרי כסף שמאי אומר יניחנה בחנות ויאכל כנגדה מי שהיו מקצת בניו טמאין ומקצת בניו טהורים מניח את הסלע ואומר מה שהטהורין שותין סלע זו מחוללת עליו נמצאו טמאין וטהורין שותין מכד אחד

הלכה ד גמרא עריכה

רבי שמעון בן לקיש אמר מה פליגין רבי מאיר ורבנין בפירות שאין בהן כדי כסף אבל בפירות שיש בהן כדי כסף אף רבנן מודיי חצי דינר כסף וחצי דינר פירות מותר דינר כסף ודינר פירות אסור כל שכן שני דינרי כסף ושני דינרי פירות שאסור אלו הן הדנין בן עזאי ובן זומא אלו הן התלמידים חנינא בן חכיניי ורבי אלעזר בן מתיא עדה קדושה רבי יוסי בן המשולם ורבי שמעון בן מנסיא מאי טעמא דשמאי שמא ישכח ויעשה אותן חולין מה נן קיימין אם באומר מכבר משקה מעורב הוא ואם באומר לכשישתה למפרע חולין שתו אלא כי נן קיימין באומר מכבר לכשישתה בטמאין טמא מת שאין כלי חרס מיטמא מאחוריו אבל בטמאין טומאת זיבה שהזב מטמא בהיסט לא בדא כשאין אחר מערה אבל אם יש אחר מערה אפילו טמאין טומאת זיבה