ירושלמי מעשר שני א ג

<< | ירושלמי · מסכת מעשר שני · פרק א · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

הלוקח מים ומלח ופירות המחוברין לקרקע או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלים לא קנה מעשר הלוקח פירות שוגג יחזרו דמים למקומן מזיד יעלו ויאכלו במקום ואם אין מקדש ירקבו הלוקח בהמה שוגג יחזרו דמיה למקומה מזיד תעלה ותאכל במקום ואם אין מקדש תקבר על ידי עורה אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי מעשר שני ואם לקח יאכל כנגדן אין מביאין קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות מדמי מעשר שני ואם הביא יאכל כנגדן זה הכלל כל שהוא חוץ לאכילה ולשתייה ולסיכה מדמי מעשר שני יאכל כנגדן

הלכה ג גמראעריכה

תמן תנינן אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי שביעית ואם לקח יאכל כנגדו וכא את אמר הכין רבי יונה אמר איתפלגון רבי חייא בר רב יוסף ושמואל חד אמר כאן דרך מכירה וכאן דרך חילול וחרנא אמר כאן שהמוכר קיים וכאן שהלך לו המוכר ולא ידענא מאן אמר דא ומאן אמר דא מן מה דאמר רבי יוסי בשם שמואל נקנה המקח הרי הוא דאמר כאן דרך מיכרה וכאן דרך חילול מתני' דרבי עקיבה [היא] דלא כרבי ישמעאל רבי ישמעאל דריש (דברים יד) ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן ביין ובשכר פרט ובכל אשר תאוה נפשך הרי כלל אחר כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט לומר לך מה הפרט מפורש דבר שהוא וולד וולדות הארץ אף אין לי אלא דבר שהוא וולד וולדות הארץ רבי עקיבה מפרש מה הפרט מפורש דבר שהוא פרי וולד פירי ומכשירי פירי אף אין לי אלא דבר שהוא פרי וולד פירי ומכשירי פירי מה נפק מן ביניהון דגים וחגבים כמהין ופטריות כרבי עקיבה נקחין בכסף מע"ש א"ר חגי מתני' אמרה כן שאין מחללין מעות על פירות בריחוק מקום אמרה קומי רבי אבינא וקלסי' אמרה קומי רבי ירמיה וקנתריה והתנינן מעות בירושלים ופירות במדינה שנייא היא שהיה אחר מקום כד נפיק רבי חגי אשכח תני מעות ופירות בירושלים מעות ופירות במדינה אמר אין הוה שמיע רבי ירמיה הדא מילתא יאות קנטרי בעי מיחזור ביה אמר ליה רבי זעירא לא תיחזור בך דאמר רבי לעזר דרבי מאיר ורבנין דמאי הא בודאי לא מן מה דאמר ר"א דרבי מאיר היא הדא אמרה היא דמאי היא ודאי רבי זבידא הוה יתיב מתני' לבריה הרוצה לחלל מעות על הפירות בזמן הזה בין אילו בין אילו קדשו כדברי בית שמאי בית הלל אומרים מעות כמות שהן ופירות כמותש הן עבר רבי קריספא א"ל לא תנייתי' כן אלא פירות על המעות הא מעות על הפירות דברי הכל לא קדשו והתנינן אם אין מקדש ירקבו תיפתר שהקדישן בשעת מקדש וחרב המקדש תני בן ביבי (דברים יד) ונתת את הכסף בריחוק מקום אתה פודהו בקירוב מקום אין אתה פודהו ונתת הכסף בקירוב מקום אתה מחללו ואי אתה מחללו בריחוק מקום רבי יוסי בשם שמואל נקנה המקח רבי יוסי בן חנינא כי פור' וא"ר הילא מן מה דתנינן יאכל כנגדן הדא אמרה קדשו אמר רבי יוסי מכיון שמשך נקנה המקח מכאן ואילך מקח אחר הוא אמר רבי יודן צריך לחזור ולהקדישו שהוא סבור לומר שמא קידשו ולא קידשו