גור אריה על רש"י שמות כה

כי התורה נקראת עץ חיים למחזיקים בה לפיכך היה הארון של עץ כי העץ היא נטיעה קיימת כך דברי תורה הם מתחברים ונטועים דבקים עם הש"י והוא קיים נצחי ובשביל זה הוא קיים לעד ואלו הזהב אע"ג דהוא חשוב אינו נטיעה אבל הציפוי הוא של זהב והוא טעם מופלא להיות הדבר הנראה של זהב על שם אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד וידוע כי האורך ימים הוא עולם הבא שאינו נראה עין לא ראתה אלקים זולתך ולפיכך העץ המורה על הנטיעה הנצחית היה מכוסה ונעלם ואלו הכבוד יש לו בעולם הזה והוא נראה ולפיכך היה של עץ בתוכו והיה נראה העושר והכבוד