מפרשי רש"י על שמות כה טו


שמות כה:טו


פסוק

(טו) בְּטַבְּעֹת הָאָרֹן יִהְיוּ הַבַּדִּים לֹא יָסֻרוּ מִמֶּנּוּ.

רש"י

"לא יסרו ממנו" - לעולם (יומא עב, א):

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

לא יסורו ממנו. לעולם – דאם לא כן הא כתיב לעיל מיניה "בטבעות הארון יהיו הבדים:

גור אריה (כל הפרק)

יריעות שלמה (מהרש"ל) (כל הפרק)

מנחת יהודה (כל הפרק)

לא יסורו ממנו. לעולם - הוכחת רש"י מדכתיב בתחלה "בטבעֹת הארון יהיו הבדים" למה ליה למכתב אחר כך "ולא יסורו ממנו":

ספר הזכרון (כל הפרק)