ביאור:שמות יב ב

(הופנה מהדף Tnk1/tora/jmot/jm-12-02)

שמות יב ב: "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים, רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה"

תרגום ויקיטקסט: חידוש הירח הזה , שאתם רואים עכשיו, הוא יהיה לכם החידוש הראשי והחשוב ביותר בתולדותיכם, והוא יהיה לכם החידוש הראשון בכל שנה מכאן והלאה.


בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:שמות יב ב.


ביום הראשון לחודש האביב, הוא החודש הקרוי בימינו ניסן, התחיל ה' להכין את עם ישראל ליציאת מצרים. ההכנות התחילו בדיבור של ה' אל משה ואהרן: "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים, רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה".

דקויותעריכה

1. חודש בלשון המקרא הוא היום שבו הירח מופיע מחדש , היום שנקרא בלשון ימינו "ראש חודש".   ראש חודשים בלשון המקרא הוא החודש הראשון, הראשי והחשוב ביותר בשנה.   ה' ציווה על משה ואהרן, שהחודש הזה, שבו התחילה יציאת מצרים, יהיה עבורנו החודש הראשון והחשוב ביותר.   כך אכן נהגו בני ישראל בתקופת התנ"ך, אך בימינו לא נוהגים כך; ראו תאריך עברי ותאריך לועזי .

2. המילה זה מציינת דבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו ;    לפי זה פירשו חז"ל, שהמילים החודש הזה מלמדות שה' הצביע על הירח המתחדש כדי ללמד את משה ואהרן מתי בדיוק מתחיל החודש: "נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש; והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו כזה ראה וקדש. וכיצד הראהו? והלא לא היה מדבר עמו אלא ביום...? אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו, והראהו עם חשכה" ( רש"י ע"פ מכילתא) .

3. המילים החודש הזה הן הבסיס לשיר העממי ויהי החודש הזה .

מקראות גדולותעריכה

"" החדש הזה לכם ראש חדשים" - זו מצוה ראשונה שצוה הקב"ה את ישראל על ידי משה ולכן אמר בארץ מצרים כי שאר מצות שבתורה היו בהר סיני או שבא לומר בארץ מצרים לא בעיר מצרים כמו שאמרו רבותינו (מכילתא כאן) חוץ לכרך והיה ראוי שיאמר תחלה דברו אל כל עדת ישראל לאמר החדש הזה לכם וגומר הפרשה אבל משה ואהרן הם במקום ישראל ואמר "לכם" כנגד ישראל לדורותם וחזר ואמר דברו אל כל עדת ישראל שיצום במצות שעה לקחת פסח מצרים מבעשור ולפי מדרשו "לכם" לומר שקדוש החדש צריך בית דין מומחין (ר"ה כה) ולכך לא נאמר בתחלה "דברו אל כל עדת ישראל" שאין בקדוש החדש אלא משה ואהרן וכיוצא בהם וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים שימנו אותו ישראל חדש הראשון וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר ועל כן אין לחדשים שם בתורה אלא יאמר בחדש השלישי (להלן יט א) ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה הענן (במדבר י יא) ובחדש השביעי באחד לחודש וגו' (שם כט א) וכן כלם וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת כאשר אפרש (להלן כ ח) כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החדש הראשון והחדש השני והשלישי לגאולתינו שאין המנין הזה לשנה שהרי תחלת שנותינו מתשרי דכתיב (להלן לד כב) וחג האסיף תקופת השנה וכתיב (שם כג טז) בצאת השנה אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה וזה טעם ראשון הוא לכם שאיננו ראשון בשנה אבל הוא ראשון לכם שנקרא לו לזכרון גאולתינו וכבר הזכירו רבותינו זה הענין ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל (ירושלמי ר"ה א ב ב"ר מח ט) כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו והסבה בזה כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיהו טז יד-טו) ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל (זכריה א ז עזרא ו טו נחמיה א א) ובמגילת אסתר (ג ז) ולכן אמר הכתוב בחדש הראשון הוא חדש ניסן כמו הפיל פור הוא הגורל (שם) ועוד היום הגוים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכלם כמונו והנה נזכיר בחדשים הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה" ( רמב"ן ) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • "החדש הזה לכם ראש חדשים" / צבי וינברגר : " החדש הזה לכם ראש חדשים". כפתיחה לתרי"ג מצוות. צבי וינברגר. המעיין, ניסן תשנ"ה. תוכן המאמר: א. המצווה ניתנה לכלל ולא ליחידים ... ( cache )
 • החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה : א. מיוחד הוא העם היהודי לא רק במעשיו והנהגותיו הקדושים והטהורים אלא גם בספירת הימים בלוח-השנה, שגם בזאת הינו שונה משאר העמים, שלו לוח מיוחד הבנוי לפי מהלך ... ( cache )
 • פרשת השבוע | החדש הזה לכם ראש חדשים : וטעם ' החדש הזה לכם ראש חדשים', שימנו אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש, כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, ... ( cache )
 • ישיבת מעלות : "וכן מצינו בימי עזרא שבטלו מנין החדשים מניסן, שהיו מונין כן כפי משפטי התורה, לפי שכתוב החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, והיא מצוה ראשונה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - החדש הזה לכם : " החדש הזה לכם ראש חדשים" היא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, כמו שכתב רש"י בתחילת התורה: "בראשית - לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם שהיא מצוה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 40 - פרשת תזריע : " החדש הזה לכם ראש חדשים" / הרב יהודה שביב. ישראל מונין ללבנה. "'החדש הזה לכם' (שמות יב' ב) - לא מנה בו אדם הראשון. אתה אומר 'לכם' ולא מנה בו אדם הראשון, ... ( cache )
 • פרשת: "החודש הזה לכם ראש חודשים" / יהושע רוזנברג : " החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה",. מדבר בשני נושאים: הנושא הראשון - קידוש החדש, והעניין השני - קביעתו של ראש חודש ניסן כראש השנה לחודשים. ... ( cache )
 • פרשת שמיני - פרשת "החודש הזה לכם" - גיליונות נחמה ליבוביץ : וטעם " החדש הזה לכם ראש חדשים" שימנו אותו ישראל חודש הראשון, ... כיצד מפרש הרמב"ן את הכפל שבפסוקנו " החדש הזה לכם ראש חדשים" ג€“ "ראשון הוא לכם לחדשי השנה"? ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - החודש הזה לכם : השבת נקראת שבת "החודש", כי נקרא בפרשת בא " החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם ... וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל ... ( cache )
 • פרשת ויקרא - פרשת "החדש הזה לכם" - גיליונות נחמה ליבוביץ : וטעם " החדש הזה לכם ראש חדשים" שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים, שני ושלישי, עד שתחלוף השנה בשנים עשר חודש, כדי שיראה זה זכרון בנס הגדול, ... ( cache )
 • ויקרא, פרשת שמיני, שבת החודש, תשנ"ז, בעז שפיגל : ואהרן: " החדש הזה לכם ראש חדשים", ומסורות חז"ל מלמדות [רה"ש כב ע"א]: "עדות זו תהא מסורה לכם". כלומר, 'לכם' משה ואהרן, ולכל העומד אחריכם במקומכם. ... ( cache )
 • אדר א ועיבור שנים : בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית". ... ( cache )
 • דף מקורות : החדש הזה לכם ראש חדשים זו מצוה ראשונה שצוה הקב"ה את ישראל על ידי משה. ... כיצד מתפרשת המילה "לכם" בחלק הפסוק שלפניך " החדש הזה לכם ראש חדשים" על פי פירוש ... ( cache )
 • הא בבעל מום בעל מום מי מצי אכיל ליה דקים ליה ביה שכלו לו חדשיו ת"ר... : החדש הזה לכם ראש חדשים דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור ... ויש אומ' אף לשכירות בתים לחדשים מנא לן דכת' החדש הזה לכם ראש חדשים ... ( cache )
 • Jewish Education and Lookstein Center and Nechama Leibowitz : ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא ... The phrase ג€� החדש הזה לכם ראש חדשיםג€� refers to the process of determining the ... ( cache )
 • דף קשר מספר 83 - פרשת ויקרא : מתחדשים העיתים - החדש הזה לכם ראש חדשים. ובאוויר המחכים ישאו גלי החדש את הלב אלי רום - "החדש הזה לכם" ובטומאת ארץ העמים ינידוהו - יהרסוהו - "החרש היה לבם". ... ( cache )
 • מתי ניתנה התורה - הרב שבתי רפפורט : אך הניתוק של בני ישראל ממצרים לא מתחיל בהר סיני, הוא מתחיל כאשר ניתקו מהם את העבר, וזה ארע בר"ח ניסן, כאשר הקב"ה אמר " החדש הזה לכם ראש חדשים" - מהיום אינכם ... ( cache )
 • www.machonmeir.org.il ערוץ מאיר הערוץ שלי ליהדות : וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים ... ד"א החדש הזה לכם ראש חדשים משל למלך שנולד לו בן ועשה י"ט ונשבה אותו הבן ... ( cache )
 • פרשת השבוע | אורלוגין של עם - חדשות - הארץ : 30 ינואר 2009 ... השנה העברי (שמות יב, ב): " החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". הפסוק הזה היה הסמל לייחודו של לוח השנה המיוחד לעם ישראל. ... ( cache )
 • פוטון מוסיף המון : כתב הרמב"ן בפירושו "וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו אותו ישראל חדש ראשון, וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש כדי שיהיה זה זיכרון ... ( cache )
 • תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כט עמוד א : א ויאמר ה' אל משה החדש הזה לכם ראש חדשים...כשיצאו ישראל ממצרים אמר להם הקב"ה אין לכם חדש אחר גדול מזה לפיכך נקרא ראשון שנאמר ראש חדשים, ד"א ראשון הוא לכם ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ' החדש הזה לכם ראש חדשים' - משל למלך שנולד לו בן ועשה יום טוב ונשבה אותו הבן ועשה שם זמן מרובה, אחר זמן נפדה אותו הבן ועשה לו המלך יום ... ( cache )
 • בס"ד : "חדשי השנה הם חדשי הלבנה שנאמר עולת חדש בחדשו ונאמר החדש הזה לכם ראש חדשים, כך אמרו חכמים הראה לו הקב"ה למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו כזה ראה וקדש, ... ( cache )
 • אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן משום דמצוה לקדש על פי הראייה... : את החדש לצורך ת"ל החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדש אמ' רבא לא קשיא כאן לעברו כאן לקדשו והכי קאמ' יכול כשם שמעברין את השנה ואת החדש [לצרך] כאן מקדשין את ... ( cache )
 • לפרשת שמיני - פרשת החודש* : לבאר הפסוק החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה,. שלכאורה יש כאן כפל לשון. אולם לפני דברינו יש לפרש הכוונה שרמז כאן ... ( cache )
 • Print : ... היציאה (מה שהיה לימים "ליל הסדר"), אך בפתיחת הפרק הזה מחדש ה' למשה את לוח השנה העברי (שמות יב, ב): " החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". ... ( cache )
 • פרשת בא : כך, עד שלא ירדו ישראל למצרים היו מונין לשעבוד, משירדו ונשתעבדו שם, עשה להם הקדוש ברוך הוא נסים ונפדו, התחילו מונין לחדשים, שנאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים: ... ( cache )
 • דף קשר מספר 226 - פרשת ויקרא : ... מעשיהם ישראל משונין מן אומות העולם, בחרישתן ובזריעתן ובקצירתן, במניינן ובחשבונן, שאומות העולם מונין לחמה וישראל ללבנה, שנאמר: ' החדש הזה לכם ראש חדשים'". ... ( cache )
 • New Page 0 : הרמב"ם כותב בהל' קה"ח (פ"א ה"א): חדשי השנה הם חדשי הלבנה שנאמר עולת חדש בחדשו ונאמר החדש הזה לכם ראש חדשים, כך אמרו חכמים הראה לו הקב"ה למשה במראה הנבואה ... ( cache )
 • 140 ראש השנה ז/א, מינכן : החדש הזה לכם ראש חדשים דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש הזה והיה לכם למשמרת וכת' שמור את חדש האביב אי זהו חדש שיש בו אביב הוי אומ' זה חדש ניסן וקא קארי ... ( cache )
 • ראש השנה דף כה : ... ליה הקדוש ברוך הוא: עד דאיכא אהרן בהדך, דכתיב (שמות יב,א-ב) ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם [ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה]. ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : הזה אתם נגאלין " החדש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב, ב) (פסיקתא דרב כהנא ה, ז). יחידה זו היא הראשונה מבין שלוש פתירות המביאות דברי תנאים בני הדור הרביעי: ר' ... ( cache )
 • ראש השנה דף כב : דכתיב (שמות יב,א-ב) ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר (ב) החדש הזה לכם [ ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה] - עדות זד¢� תהא כשרה בכם (ואף על פי שהם ... ( cache )
 • " : חדשי השנה הם חדשי הלבנה שנאמר "עולת חדש בחדשו" (במדבר כח, יד) ונאמר " החדש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב, ג). כך אמרו חכמים: הראה לו הקב"ה למשה כמראה הנבואה ... ( cache )
 • מאגר ספרות הקודש : ... עלמא לדידהו לא חביל להו עלמא איני והתני רבה בר שמואל יכול כשם שמעברין את השנה לצורך כך מעברין את החדש לצורך ת"ל (שמות יב) החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה ... ( cache )
 • חג השבועות ג€“ חג מתן תורה : דכולי עלמא בראש חדש אתו למדבר סיני, כתיב הכא "ביום הזה באו מדבר סיני" וכתיב התם " החדש הזה לכם ראש חדשים" מה להלן ראש חדש אף כאן ראש חדש. ... ( cache )
 • ישיבת מעלות : וכך דרש ר' יצחק כהמשך לדבריו בזוהר1 את הפס' " החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה": אמר ר' יהודה, 'לכם' 'לכם' ב' פעמים למה? אמר ר' יצחק, מהם, ... ( cache )
 • more "החדש הזה לכם ראש " :
 • מאמרים - החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה : החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. נכתב על ידי דוד דרומר. [ הדפסת המאמר ]. ב"ה. שולחן-השבת מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - "החודש הזה לכם ראש חדשים" : פרשה זו, פרשת החודש - "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". פרשה זו ניתנה לישראל בהיותם בתוך טומאת מצרים. וכתב הריטב"א בהגדה של פסח, ... ( cache )
 • ביאור:בבלי ראש השנה דף ז ג€“ ויקיטקסט : דכתיב (שמות יב ב ושם) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה (7) (8) דברו אל כל עדות ישראל לאמר בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - החודש הזה לכם : השבת נקראת שבת "החודש", כי נקרא בפרשת בא "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" (שמות יב, ב). החודש הזה לכם חודש ניסן הוא החודש ממנו מונים את כל ... ( cache )
 • HNormal : ומעתה נבוא אל הפסוק (שמות י"ב, ב): "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה", המובא ברש"י הראשון על חומש בראשית וזה לשונו: ג€�אמר רבי יצחק, ... ( cache )
 • מתנת מצות קידוש החודש - יהדות - ערוץ 7 : על חודש זה נאמר בתורה "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". כך היה הקב"ה משמר הכל, שנאמר, 'והיו לאותות ולמועדים'. כיון שעמדו ישראל, מסר להם ... ( cache )
 • ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א... : "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות י"ב, א). ולמעשה ראשית גאולתם של ישראל היא זו, שהנה יש להם מסגרת זמן עצמאית משלהם, זמן שהם השליטים ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרשת החודש; : הפסוק הראשון: "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, מדבר בשני נושאים: הנושא הראשון, קידוש החדש, והעניין השני: קביעתו של ראש חודש ניסן כראש השנה ... ( cache )
 • ניסן ג€“ ויקיפדיה : ... ובחודש זה ניתנה למשה רבנו מצות קידוש החודש וכל מבנה לוח השנה העברי וכך נאמר בפסוק: "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב, ב). ... ( cache )
 • שבת פז : ... וכתיב התם (שמות יב,ב) החדש הזה לכם ראש חדשים [ראשון הוא לכם לחדשי השנה] (הזה הזה לגזירה שוה): מה להלן ראש חודש - אף כאן ראש חודש; ודכולי עלמא בשבת ניתנה ... ( cache )
 • שלוש רגלים - שתים שהם ארבע- הרב צבי שוורץ : ופסח הוא בחודש ניסן שאותו מכנה התורה "ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב, א). ועל המשנה בתחילת מסכת ר"ה "באחד בניסן ראש השנה לרגלים" מסבירה הגמ' ... ( cache )
 • 22-02-2006 : "ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר": "החודש הזה לכם ראש חדשים" "ראשון הוא לכם לחדשי השנה" ולילאת' לבסיסה היא לכבוד ראש חדש ניסן שיחול ביום שני בערב ... ( cache )
 • גבורות ה' - המהר"ל : החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. במדרש (שמות רבה פט"ו) משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים, משבחר ביעקב ובניו קבע ראש חדש של ... ( cache )
 • פרוייקט השטו"ת - שמעו נא רבותיי דיינים מומחים - פורומים - ערוץ 7 : ועוד נאמר: "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" שבא ללמדנו מעין מה שלמדנו ב: "אשר תקראו אתם..." ונעבור לחלק הראשון של תגובתך ... ( cache )
 • ד' שבט תשס"ח : החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה..."בעיצומן של המכות,בין המכה התשיעית למכת בכורות נצטוו בני ישראל על מצוות קידוש החודש. ... ( cache )
 • סמכות בית הדין בקידוש החודש / הרב מרדכי פוגלמאן : ובירושלמי מוכח מן הפרשה עצמה החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, מדכתיב לכם שני פעמים, אפילו מזידין, אפילו שוגגים...". ... ( cache )
 • הגאולה | www.haGeula.com : חודש ניסן הוא ראש וראשון לכל חדשי השנה, "החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (בא יב, ב) - ומזה מובן, שבחודש זה ישנן הוראות - יסודיות בעבודתם ... ( cache )
 • מתנת מצות קידוש החודש - יהדות - ערוץ 7 : על חודש זה נאמר בתורה "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". זהו חודש הגאולה. בניסן נגאלו. "ואמר רבי יהושע: בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" ... ( cache )
 • ערכי הלוח העברי ומבנהו : "החׂדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לָחדשי השנה" (שמ' יב ב). מצווה זו, הראשונה במצוות התורה שנתנה לעם ישראל. כעם, טומנת בחובה את כל הוויית הלוח העברי, ... ( cache )
 • בס"ד, א' בשבט התשס"ב : הפסוקים ידועים "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". כולנו זוכרים את הרבי יצחק הראשון, את רש"י הראשון ... ( cache )
 • שמות, פרשת בא, תש"ס, פרופ' אהרן דמסקי : "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמ' יב ב). מצווה זו, הראשונה במצוות התורה שנתנה לעם ישראל כעם, טומנת בחובה את כל הוויית הלוח העברי, ... ( cache )
 • ֳ₪ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ÷ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¸ֳ ֳ¹ ֳ§ֳ¥ֳ£ֳ¹ : החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה.(1) (שמות יב. ב.) וקדשתם את שנת החמשים שנה. (2) (ויקרא כה. י.) שמור את חדש האביב. (3) (דברים טז. א.) ... ( cache )
 • מועדי ה' מקראי קודש : החֹדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה:3. ההחלטה על החודש הראשון נעשית לפי מזג האוויר ומצב התבואה. כתוצאה מכך מספר החודשים בשנה אינו קבוע. ... ( cache )
 • בס"ד : החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה: דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחודש הזה. ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית: " ... ( cache )
 • חודש ניסן-ראשון לחודשי השנה, שבת הגדול שלפני הפסח, וחג הפסח - אתר... : 18 אפריל 2008 ... "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". רובו של החודש ימים טובים: בראש חודש ניסן הוקם המשכן וי"ב יום הקריבו הנשיאים את קרבנם, ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - emor.rtf : (= הירח המתחדש) הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". ומאידך, לוח עונות שמשי-חקלאי, הקובע את זמני האביב, הקציר והאסיף בארץ ישראל, ולפיו, ... ( cache )
 • נקודת חיבור : וכן החדשים ממנו הם נמנים, עד שהגענו ליציאת מצרים, ואז צוה הקב"ה למנות בחדשים מנין אחר, שנאמר (שמות יב ב) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. ... ( cache )
 • בס"ד ג' בשבט התש"ס : אבל עכשיו לעניין עצמו2 "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". כאן באה הבעיה הפרשנית, נאמר אותה על-פה, ואז נראה אותה בפנים. ... ( cache )
 • פרשת ויקהל-פקודי - שילוב ערכים יוצר ערך עליון : כלומר, ה' עיכב את הקמת המשכן עד ר"ח ניסן עליו נאמר: החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה (שמות, י"ב, ב'). דהיינו, ראש חודש ניסן הוא ראש השנה ... ( cache )
 • more "חדשים ראשון הוא לכם " :
 • מאור החסידות : "ראשון הוא לכם לחדשי השנה ". "הטעם לכך שניסן (דוקא) הוא ה"ראשון לחדשים", הוא משום שחודש ניסן קשור לניסים, ועד. ל"ניסי ניסים", וכיון שגדר העולם הוא טבע - מובן ... ( cache )
 • Rab 1608 ראש השנה ז/א, ביהמ"ד לרבנים באמריקה : דכת' ראשון הוא לכם לחדשי השנה ולגמר שנה שנה מתשרי דכת' מראשית השנה ועד אחרית השנה דנין שנה שיש עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים ... ( cache )
 • שהחדש מתכסה בו הוי אומ' זה ראש השנה וכת' כי חוק לישראל הוא משפט... : וליגמר שנה שנה מניסן דכת' ראשון הוא לכם לחדשי השנה דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאין עמה חדשים ואין דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים וליובלות ... ( cache )
 • המכללה האקדמית בית ברל - מחשבות לפסח תשס"ה - פסח וראש השנה : פסח: לפי שמות יב, 2, יום א' בחודש ניסן הוא "ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ", וחז"ל קבעו ש-א' בניסן הוא "ראש השנה לחודשים"; והכתוב מסמיך לו את דיני זבח ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - תשרי; : מניין החודשים מתחיל בחודש ניסן, לפי האמור בפסוק: "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה " [שמות יב,ב]. וכך נוצר מצב בו השנה מתחילה בחודש שמספרו ... ( cache )
 • פרשת לך לך : "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ". כל ספירה תתקיים בהתאם ליציאת מצרים, שכן בספירה זו מובדלים ישראל מכל העולם - ספירה לתאריך שבו גילה ה' את ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - עניינו של ניסן : "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ". כאן מתחילה גאולת מצרים. עם- ישראל לא חי על-פי סדרי החיים של הגויים אלא על-פי זמן משלו. ... ( cache )
 • קורבנות המוספים / יונתן גרוסמן (לפרשת פנחס) בפרשת השבוע אנו קוראים... : בשמות י"ב, ב אנו קוראים: "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ." כלומר, חודש ניסן מהווה את תחילתה של השנה היהודית. ... ( cache )
 • ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א... : "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ." כלומר, חודש ניסן מהווה את תחילתה של השנה היהודית. אולם, כידוע לכולנו, אנו חוגגים את ראש השנה בתשרי (ראה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - חודש ניסן - חודש ההתחדשות : זה מה שאמרו "ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחדשי השנה ". כמובן ששחרור מעבדות, אין משמעותו התרוקנות מתוכן ויצירת חלל ריק ללא ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת בא - התחדשות הלבנה : וכך דרש ר' יצחק כהמשך לדבריו בזוהר1 את הפס' "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ": אמר ר' יהודה, 'לכם' 'לכם' ב' פעמים למה? אמר ר' יצחק, מהם, ... ( cache )
 • Torah MiTzion - פרשה ברשת - בהעלותך : "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה " על המילה "הזה" מביא רש"י מכילתא "הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ר"ח". ... ( cache )
 • ROSH HASHANAH & NEW YEARS ג€“ ARE THEY ONE AND THE SAME : 7] שמות פרק יב:ב - החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה : 8] גמ' ראש השנה דף י' ע"ב ג€“ יא ע"א. תניא: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ... ( cache )
 • מנוף מרכז ההסברה החרדי - בין מדע לדת : החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה ", כלומר, מניין החודשים הוא מראש חודש ניסן. בעולם מקובל ששנה מלאה היא בת 365 יום, כיוון שהיא בנויה על הקפת ... ( cache )
 • more "הוא לכם לחדשי השנה " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-04-05.


קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-12-02