פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרסב א

שולחן ערוך

ביום שני מברך על נטילת לולב וכן בכל שאר ימים.

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) וכן בכל שאר ימים - דאע"ג דכל הימים חוץ מן יום הראשון הוא רק מדרבנן זכר למקדש שהיה המצוה לשמוח שם במצוה ההיא כל שבעת הימים אפ"ה שייך לברך עליה ולומר וצונו מדכתיב ולא תסור מכל הדברים אשר יגידו לך וגו':


▲ חזור לראש