פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רסז א

שולחן ערוך

בתפילת המנחה בערב שבת אין נופלין על פניהם:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) אין נופלין — מפני שהוא סמוך להכנסת שבת. כן כתב הלבוש. וכתב הפרי מגדים: ונראה דהוא הדין כשמתפללים מנחה גדולה אחר חצות נמי אין נופלים על פניהם, וכן מי שאוכל פת אחר חצות גם כן אין לומר "על נהרות בבל" כי אם "שיר המעלות". ועיין ביאור הלכה (שמסקנתו כדברי הפרי מגדים. ויקיעורך):

ביאור הלכה

(*) אין נופלין וכו':    עיין במ"ב מש"כ בשם הפמ"ג ועיין בבאור הגר"א שכתב מקור לדין השו"ע ממו"ק כ"ז לענין זקיפת המטה בע"ש וע"ש בתוספות ד"ה מן המנחה ובר"ן שם הסכים דהוא ממנחה קטנה ומ"מ אין לזוז מדברי הפמ"ג שכן מבואר ביורה דעה סימן ת"א סעיף ו' בהג"ה:.

▲ חזור לראש