שולחן ערוך אבן העזר מז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן מז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

עדים המכחישין זה את זה בקדושין; או היא אומרת: נתקדשתי, וחזרה
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף א עריכה

שנים אומרים: ראינו שנתקדשה, ושנים אומרים: לא ראינו שנתקדשה, הרי זו מקודשת, אפילו כולם דרים עמה בחצר, לא ראינו אינו ראיה, שאפשר שנתקדשה בצנעה:


סעיף ב עריכה

שנים אומרים נתקדשה, ושנים אומרים לא נתקדשה; לא שנא שזרק לה קדושיה - שנים אומרים קרוב לו, ושנים אומרים קרוב לה; לא שנא אמרו השנים שמעולם לא היה לה ספק קדושין -- לא תנשא. ואם נשאת - תצא. ואם נישאת לאחד מעדיה, ואומרת: ברי לי שלא נתקדשתי - לא תצא:

סעיף ג עריכה

עד אחד אומר נתקדשה, ועד אחד אומר לא נתקדשה -- אם אמר שמעולם לא היו בה ספק קדושין -- תנשא לכתחלה. ואם זרק לה קדושין, אחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה -- לא תנשא. ואם נשאת, לא תצא. ועין לעיל סימן מ"ב סעיף ב':

סעיף ד עריכה

אמרה היא בעצמה: נתקדשתי, וחזרה ואמרה: פנויה אני. תוך כדי דבור - נאמנת; לאחר כדי דבור - אינה נאמנת.
ואם נותנת אמתלאה לדבריה, שאמרה כן תחלה כדי שלא יקפצו עליה אנשים שאינם מהוגנים וכיוצא בזה, וראינו בדבריה ממש, הרי זו נאמנת. ואם לא נותנת אמתלאה, או שנתנה ואין בה ממש, אינה נאמנת. ואם קדשה אחר, הוי ספק קדושין. לפיכך, נותן לה גט ותהיה אסורה עליו ועל הכל, עד שיבוא ארוסה.

הגה: ויש אומרים דכל זה מיירי באמרה "נתקדשתי" סתם, אבל אמרה "נתקדשתי לפלוני", שוב אינה נאמנת לומר "פנויה אני", דלאו כל הימנה לחוב לו ולהפקיע עצמה ממנו: