באר היטב על אבן העזר מח

סעיף א

עריכה

(א) קדשתיך:    היינו באומר קדשתיך בפני ב' עדים והלכו למד"ה כ"כ הטור ואם אמר קדשתיך סתם יוכל לפרש דבריו שקידש בלא עדים ע' ח"מ ב"ש.

(ב) בקרובותיה:    אפילו בעדים מכחישים אותו שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא רשד"ם חא"ה סי' ט' והרש"ך בח"ג סי' צ"ה. ואם נשא מקרובותיה כופין אותו להוציא הרא"ם ח"א סי' כ"ה.

סעיף ו

עריכה

(ג) גט:    משום דאסור לישא בקרובותיה בשביל הגט מש"ה מבקשין ודוקא באומרת היא קדשתני בודאי אבל מי שאומרת אני זקוקה לך בשביל שבאת עלי ואני רוצה גט אפילו מבקשין ליכא מהרשד"ם חא"ח סי' ס"ה. ע' כנה"ג פ"ד ע"א ס"ד.

(ד) בקרובותיה:    עמ"ש הח"מ ב"ש.

סעיף ז

עריכה

(ה) באשתו:    דיוכל לאסור על עצמו. מיהו אחר תקנות חר"ג אינו יוכל לאסרו עליו מהרש"ל ב"ח ח"מ ב"ש.