רש"י על מלכים ב יח כ

רש"י על מלכים ב • פרק יח >>
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 


"אמרת אך דבר שפתים וגו'" - אמרת עד הנה אעבוד למלך אשור אך דבר שפתים היה כל זמן שלא יצא ממקומו לבוא עליך לא הוצרכת לעצה וגבורה אבל עכשיו שיצא ובא עצה וגבורה אתה צריך למלחמה הזאת עתה אמור על מי בטחת