רש"י על ויקרא יא ב

<< רש"י על ויקרא • פרק יא >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"דברו אל בני ישראל" - את כולם השוה להיות שלוחים בדבור זה לפי שהושוו בדמימה וקבלו עליהם גזירת המקום באהבה

"זאת החיה" - ל' חיים לפי שישראל דבוקים במקום וראויין להיות חיים לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם מצות ולאומות העולם לא אסר כלום משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכו' כדאי' במדרש רבי תנחומא

"זאת החיה" - (ת"כ חולין כט) מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל זאת תאכלו וזאת לא תאכלו

"את זה תאכלו וגו'" - אף בשרצי המים אחז מכל מין ומין והראה להם וכן בעוף ואת אלה תשקצו מן העוף וכן בשרצים וזה לכם הטמא

"זאת החיה מכל הבהמה" - (חולין עא) מלמד שהבהמה בכלל חיה