רש"י על ויקרא יא מד

<< רש"י על ויקרא • פרק יא >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"כי אני ה' אלהיכם" - כשם שאני קדוש שאני ה' אלהיכם כך והתקדשתם קדשו את עצמכם למטה

"והייתם קדושים" - לפי שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא

"ולא תטמאו וגו'" - לעבור עליהם בלאוין הרבה וכל לאו מלקות וזהו שאמרו בגמ' אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צרעה לוקה שש