רש"י על ויקרא יא ח

רש"י על ויקרא • פרק יא >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"מבשרם לא תאכלו" - אין לי אלא אלו שאר בהמה טמאה שאין לה שום סימן טהרה מנין אמרת קל וחומר ומה אלו שיש בהן קצת סימני טהרה אסורות וכו' (כל הענין בת"כ)

"מבשרם" - על בשרם באזהרה ולא על עצמות וגידין וקרנים וטלפים

"ובנבלתם לא תגעו" - יכול יהו ישראל מוזהרים על מגע נבלה תלמוד לומר אמור אל הכהנים וגו' (ויקרא כא) כהנים מוזהרין ואין ישראל מוזהרין קל וחומר מעתה ומה טומאת המת חמורה לא הזהיר בה אלא כהנים טומאת נבלה קלה לא כ"ש ומה ת"ל לא תגעו ברגל (ר"ה יז) זהו שאמרו חייב אדם לטהר עצמו ברגל