רש"י על ויקרא יא מז

רש"י על ויקרא • פרק יא
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"להבדיל" - לא בלבד השונה אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהן

"בין הטמא ובין הטהור" - צ"ל בין חמור לפרה והלא כבר מפורשים הם אלא בין טמאה לך לטהורה לך בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו

"ובין החיה הנאכלת" - צ"ל בין צבי לערוד והלא כבר מפורשים הם אלא בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה לנולדו בה סימני טרפה פסולה חסלת פרשת שמיני