רש"י על דברי הימים א יב לד

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יב
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"ולעדור" - ל' עדור ממש כמו (ישעיהו ז) כל ההרים אשר במעדר יעדרון ומתוך כך יעמדו הם כעורכי המלחמה וי"א לעדור כמו לערוך מלחמה

"בלא לב ולב" - מפורש בב"ר בין במתכוין בין שלא במתכוין היו מנצחין