עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/111

דף זה לא עבר הגהה


הלכותיו ומאמריו היקרים

לא על חנם אמרו חז"ל סוכה כח. הויות דאביי ורבא. כי כמעט אין אחד אשר אליו יתיחסו ב"כ הלכות כהלכות המרובים שלהם, וכפי שספר ומנה הרב בעל כנסת חקקי ישרון מצא אלף וקע"ז הלכות אביי וקושיותיו ופירוקיו ותירוציו, ונוכל לומר שרב ושמואל הניחו אבן פינה ליסוד הש"ס ואביי ורבא הקימו כתליו ואולמיו וכמעט שנגמר כל הבנין כולו על ידיהם, ודור רב אשי היתה מלאכתם אך לגמור ולייפות הבנין הנפלא הזה.

ואנחנו לרגל מלאכתנו למותר לנו להביא את כל מאמריו וקושיותיו ותירוציו המרובין שאינם שייכין לדברי ימי חייו. ואך הלכותיו המפורסמות נביאם כסדרן על הש"ס, ולשונותיו אשר השתמש תדיר בכל הש"ס.

הלכותיו המפורסמות

הזמנה מלתא היא, ברכות כג:.

דברים של חול מותר לאומרן בלה"ק (במקום שאינו נקי), שבת מ..

נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר חייב, שבת עב:.

לחי העומד מאליו הוי לחי, עירובין טו:.

מים אחרונים חובה, עירובין יז:.

ניחא לאינש לקיומי מצוה בממונו, פסחים כה:.

הנאה הבאה לאדם בע"כ מותרת, פסחים כה:.

בע"ח למפרע הוא גובה, פסחים ל:.

אין לוקין על לאו שבכללות, פסחים מ:.

יש הקטרה בפחות מכזית, פסחים מד:.

ידים שאינן מוכיחות הויין ידים, נדרים ה:.

גלוי דעתא בגיטין לאו מילתא היא, גיטין לד..

המקדש במלוה אינה מקודשת. בהנאת מלוה מקודשת, קידושין ו:.

קידושין שלא נמסרו לביאה הוו קידושין, קידושין נא..

עד זומם למפרע הוא נפסל, ב"ק עג..

עדיו כחותמיו זכין לו, ב"מ יג..

יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, ב"מ כא:.

נפחא קשה כמשאו, ב"מ פ..

מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן, ב"ב לא..

מומר אוכל נבלות להכעיס פסול, סנהדרין כח:.

אסתר קרקע עולם היתה, סנהדרין עד:.

כל מלתא דרחמנא אמר לא תעביד אי עביד מהני, תמורה ד:.

לשונותיו שהשתמש בהם

אלא מעתה, ברכות לז., שבת קמ., עירובין לז: לח:, ביצה ב:, ר"ה כח:, סוכה ב. ה:, סוטה ה: ו., גיטין כג. לז., ב"ק מב. מה: מו., ב"מ פט:, שביעית ה., חולין מ., תמורה כט., כריתות כז..

אמרה לי אם, שבת סו: קלג: קלד. קמ., עירובין כט: סה., יומא עח:, מו"ק יב. יח:, כתובות י: לט: נ., גיטין סז: ע:, ע"ז כח:.

אם תמצא לומר, פסחים כז., גיטין פב. פג., קידושין כ:, מנחות קד:, תמורה כז..

אמרו דבר אחד, שבת כו: כז: סה. קכח:, פסחים לב:, חגיגה ו., סוכה ז:, נדרים י., קידושין מח: סב:, ב"ק נט. צג:, ב"מ קיח:, ב"ב עח:, סנהדרין סד., זבחים מז..

אמרי אינשי עיין לקמן.

אף אנו נאמר, ברכות מה., שבת לו., סוכה לד..

אף אנן נמי תנינא, שבת לח:, עירובין כז., חגיגה כו., ר"ה כד., כתובות ט: פא., גיטין עא:, קידושין עא., ב"מ קי:, ב"ב כד., ע"ז ע:, שבועות יב., הוריות ב, נדה טז..