עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ח

דף נז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה יד:

ב ב ג מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה טז , ומיי' פ"יד מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"טו מהל' אבות הטומאה הלכה ח , ומיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה א:

ג ד מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה טז:

דף נז עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה טו:

ה ב מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה א , סמג לאוין לא[1] , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ב:

ו ג מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה ט:

ז ד מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ה , [ וברב אלפס מכות פ"ג ד' רפה. ע"ש]:

ח ה מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ב והלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ז:

דף נח עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ה , סמג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף ב:

י ב מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף ג:

דף נח עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה טו:

יב ב ג ד מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ט , סמג לאוין סד , טור ושו"ע יו"ד סי' קפב סעיף א:

דף נט עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה י , סמג לאוין נא[2] , טור ושו"ע יו"ד סי' קפב סעיף ה:

יד ב ג טור ושו"ע יו"ד סי' קפב סעיף ג:

טו ד טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף ז בהג"ה , וטור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף ג:

דף נט עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה טו:

יז ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה טו:

יח ג מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה טו , ומיי' פ"י מהל' נזירות הלכה א:

דף ס עמוד אעריכה

יט א ב מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה א:

כ ג מיי' שם הלכות ב ד ה ו ז ח , וע"ש בכסף משנה:

דף ס עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה י:

כב ב מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה יא:

כג ג מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה יב:

כד ד מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה א:

  1. ^ לענ"ד צריך להגיה כאן סמ"ג לאוין נז -- ויקיעורך
  2. ^ לענ"ד צריכים להגיה כאן סמ"ג לאו ס -- ויקיעורך