עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ב

דף ט עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה י:

דף ט עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה י ועיין שם בכסף משנה:

ג ב ג מיי' פ"יז מהל' מעשה קרבנות הלכה ט וע"ש בכסף משנה:


דף יא עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יא , סמג לאוין רמג:

ה ב מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יב:

ו ג מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יג:

ז ד מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יד:

ח ה מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה טו:

ט ו מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יג:

דף יא עמוד בעריכה

י א ב מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה א , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלב סעיף א:

יא ג ד ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה יט:

דף יב עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ו , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף יא:

יג ב מיי' פ"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

יד ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ו , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף יא , [ ובהרי"ף פ"ב דקדושין דף רל ע"א , וברא"ש שם סימן יח ]:

דף יב עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה ט , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ל:

טז ב ג מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף כח:

יז ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה כ:

יח ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה יח:

יט ו מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יז:

דף יג עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יז:

כא ב מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה יג:

כב ג ד מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ה:

דף יג עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ז:

כד ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ג , סמג עשין קכז:

כה ג מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ו:

דף יד עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ח וע"ש בכסף משנה:

כז ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ט וע"ש:

כח ג מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ו והלכה ז:

כט ד ה מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ג:

דף יד עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י:

לא ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ה:

לב ג מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה:

לג ד (מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד):

דף טו עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה יב:

לה ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ד:

לו ג (מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקמח סעיף ז):

לז ד (מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקמח סעיף ח):

דף טו עמוד בעריכה

לח א ב מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ה , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקמח סעיף ח:

לט ג מיי' פ"ה מהל' משכב ומושב הלכה ט:

מ ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ג:

מא ה מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה א: