רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין ט

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר עבודה · הלכות פסולי המוקדשין · פרק תשיעי | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), hebrewbooks.org , alhatorah.org

דפוסעריכה

הלכה אעריכה

קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר או שפרח לבין העופות שימותו כולן או שמת גוזל אחד יקח זוג לשני:

הלכה בעריכה

פרח לבין הקריבות פסול ופוסל אחד כנגדו שהגוזל הפורח מקן סתום לבין הקריבות פסול ופוסל אחד כנגדו כיצד פרח גוזל מן הסתום לעשרה עופות סתומות אם עשה חמשה למטה וששה למעלה הרי חמש עולות כשירות מהששה של מעלה וארבע חטאות כשירות מהחמשה עופות שנעשו למטה שאני אומר שמא הגוזל הפורח הוא אחד מחמשה של מטה וכן אם עשה מהם ששה למטה וחמשה למעלה נמצאת הכשר חמש חטאות וארבע עולות שאני אומר שמא הגוזל מחמשה של מעלה נמצאת הכשר מהעשרה תשעה הרי פסל אחד:

הלכה געריכה

ארבעה עופות סתומות וארבעה עופות שניות סתומות פרח אחד מן הראשונות לשניות פסל אחד מן השניות אחר שנתערבו חזר אחד מן השניות ופרח לראשונות פסל אחד מן הראשונות ונמצא הכשר מן הראשונות שתים בלבד:

הלכה דעריכה

חזר אחד ופרח מן הראשונות לשניות אפילו כל היום אינו מוסיף להפסיד יתר על זה שאפילו הן מעורבות כולן זו בזו מחצה כשר ומחצה פסול כמו שביארנו:

הלכה העריכה

צבור אחד יש בו שני עופות ובשני ארבעה ובשלישי ששה וברביעי שמונה ובחמישי עשרה ובששי שנים עשר ובשביעי ארבעה עשר ופרח גוזל מן הראשונה לשנייה ואחד מן השניה לשלישית ומשלישית לרביעית מרביעית לחמישית ומחמישית לששית ומששית לשביעית וחזר אחד ופרח מצבור לצבור עד שחזר לראשונה שפרח ממנה ראשונה פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו הראשונה והשנייה אין להם כלום והשלישית יש לה שני עופות והרביעית יש לה ארבעה והחמישית יש לה ששה והששית יש לה שמונה והשביעית יש לה שנים עשר חזר אחד ופרח פעם שנייה מזו לזו וחזר אחד ופרח מן האחרונה לשלמעלה ממנה עד שחזר לראשונה פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו השלישית והרביעית אין להם כלום והחמישית יש לה שני עופות כשרים והששית יש לה ארבעה השביעית יש לה עשרה פרח פעם שלישית גוזל מזו לזו וחזר פעם רביעית מזו לזו פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו והחמישית והששית נפסלו כולן והשביעית נשארו לה שמונה עופות כשרין כשיעשה ארבעה עשר שבע למעלה ושבע למטה יהיו שמונה מהן כשרין והששה פסולין מפני תערובת גוזלות אלו שפרחו בהליכה ובחזרה:

הלכה ועריכה

קן סתומה וקן מפורשת פרח מן הסתומה למפורשת יקח זוג לשני חזר או שפרח אחד מן המפורשת לסתומה ולא ידע זה שפרח אם היה עולה או חטאת ימותו כל העופות שבסתומה שאם נתערבה בהן עולה כל החטאות שבה פסולות ואם חטאת נתערבה כל העולות שבה פסולות לפיכך ימותו כולן:

הלכה זעריכה

חטאת מכאן ועולה מכאן וסתומה באמצע פרח מן האמצע לצדדין אילך אחד ואילך אחד לא הפסיד כלום אלא יאמר זה שהלך אצל החטאות חטאת וזה שהלך אצל העולות עולה חזר אחר שנתערבו ופרח אחד מכאן ואחד מכאן לאמצע השניים האמצעיים ימותו שהרי הן חטאת ועולה מעורבין והצדדין אלו יקרבו חטאת ואלו יקרבו עולה כשהיו פרח מן האמצעית לצדדין כולן ימותו שמא עולה נתערבה בחטאות וחטאת בעולות:

הגההעריכה

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.