עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג', סמג עשין רט:

ב ב מיי' פ"ב מהלכות פרה הלכה א ב ג, סמג עשין רלג:

ג ג מיי' פ"א מהל' פרה הלכה י"ד:


דף ג עמוד א עריכה

ד א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז', סמג עשין רכט:


דף ד עמוד ב עריכה

ה א סמג לאוין ט, מגן אברהם סימן קנו:

דף ה עמוד א עריכה

ה א ב מיי' פ"ג מהל' מעה"ק הלכה י"ב:

ו ג מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

ז ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ג:

דף ה עמוד ב עריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ט"ז:

דף ו עמוד א עריכה

י א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג':

יא ב מיי' פ"ג מהל' משכב ומושב הלכה ח':

(ג) [ רב אלפס שבועות פ"ב דף רצב. ]:

דף ו עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יד טו טז:

דף ז עמוד א עריכה

יג א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"ד:

דף ז עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"ד מהל' ביאת המקדש הלכה ז', ומיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"ד, ומיי' פי"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ט:

טו ב מיי' פ"ד מהל' ביאת המקדש הלכה ח':

טז ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ד, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף א':

דף ח עמוד א עריכה

יז א מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ד':

יח ב מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ד':

יט ג טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ז סעיף ב':

כ ד ה מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו', סמג עשין ג:

דף ח עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה א':

כב ב מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ה':

כג ג מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ד':

כד ד מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ה':

כה ה מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה י"ב:

דף ט עמוד א עריכה

כו א מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א':


דף י עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"ו מהל' ס"ת הלכה א' והלכה ו:

כח ב מיי' פ"ו מהל' ס"ת הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף י"א:


דף יא עמוד א עריכה

כט א מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ו':

ל ב מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ח', סמג עשין נג, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף א':

לא ג מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף ג':

לב ד מיי' פ"ה מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף א':

לג ה ו מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף ב':

דף יא עמוד ב עריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף ז':

לה ב מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף ד':

לו ג מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ו':

לז ד מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף י"ד:

לח ה מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ז סעיף ב':

לט ו טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף א':

מ ז מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ט סעיף ב':

מא ח ט מיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה י"ד:

דף יב עמוד א עריכה

מב א ב מיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה י"א, ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד:

מג ג מיי' פ"ט מהל' ביאת המקדש הלכה ד':

דף יב עמוד ב עריכה

מד א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג':

מה ב מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

מו ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א' והלכה ב:

מז ד (מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה י') [ * צ"ל מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד']: * עיין בכסף משנה ול"מ ותראה שאיזה טועה כתב הגהה זאת על הרב בעל עין משפט ולא מפי הגאון מהרי"ף יצאה שגגה כנ"ל:

מח ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ה':

דף יג עמוד א עריכה

מט א ב ג מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג':

נ ד ה מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י':

נא ו מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י':

דף יג עמוד ב עריכה

נב א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט':

נג ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א':

נד ג מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ו':

נה ד מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ח':

נו ה מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ו':

דף יד עמוד א עריכה

נז א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ה':

נח ב ג מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

נט ד מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ח':

ס ה ו ז מיי' פט"ו מהל' פרה אדומה הלכה א':

סא ח מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ח':

סב ט מיי' פט"ו מהל' פרה אדומה הלכה א':

דף יד עמוד ב עריכה

סג א מיי' פ"ה מהל' מעה"ק הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' תמידין הלכה י':

סד ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ו':

סה ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד':

דף טו עמוד א עריכה

סו א מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה י"א:

סז ב מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

סח ג ד מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה':

דף טו עמוד ב עריכה

סט א מיי' פ"ה מהל' מעה"ק הלכה ו':

ע ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י':

דף טז עמוד א עריכה

עא א ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ז':

עב ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ה':

עג ד מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ב' והלכה ה:

עד ה ו מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ג':

עה ז מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה א':

עו ח מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ב':

עז ט מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

עח י מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ד':

עט כ מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ג':

דף טז עמוד ב עריכה

פ א מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

פא ב שם הל' יג יד טו:


דף יז עמוד ב עריכה

פב א מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

פג ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה י"ד:

דף יח עמוד א עריכה

פד א ב מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ה':

פה ג מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ו':

פו ד מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה א':

פז ה מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ו':

פח ו מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב':

דף יח עמוד ב עריכה

פט א טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף י"ג:

צ ב ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ט, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף י"א:

צא ד מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ב סעיף א':

צב ה מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה י':

צג ו מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ז':

צד ז מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ח':

דף יט עמוד א עריכה

צה א ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י"ז:

צו ג מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י"א:

צז ד מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ד':

צח ה מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י"ז:

צט ו מיי' פ"ח מהל' בית הבחירה הלכה ח':

ק ז מיי' פ"ב מהל' יוה"כ הלכה ב':

קא ח מיי' פ"ב מהל' יוה"כ הלכה ג':

דף יט עמוד ב עריכה

קב א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ז':

קג ב מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ס"ג סעיף ז':

קד ג מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ד', ומ"א סי' קנו, רמ"א בי"ד סי' רמו סעיף כה:

קה ד מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ח':

דף כ עמוד א עריכה

קו א מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה י"א:

קז ב מיי' פ"ו מהל' מעה"ק הלכה ג', ומיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה י"ב:

דף כ עמוד ב עריכה

קח א מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ב':


דף כא עמוד ב עריכה

קט א מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א':

קי ב מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה א':