עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג , סמג עשין רט:

ב ב מיי' פ"ב מהלכות פרה הלכה א ב ג , סמג עשין רלג:

ג ג מיי' פ"א מהל' פרה הלכה יד:


דף ג עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז , סמג עשין רכט:


דף ד עמוד בעריכה

ה א סמג לאוין ט , מגן אברהם סימן קנו:

דף ה עמוד אעריכה

ה א ב מיי' פ"ג מהל' מעה"ק הלכה יב:

ו ג מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יב:

ז ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יג:

דף ה עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה טז:

דף ו עמוד אעריכה

י א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג:

יא ב מיי' פ"ג מהל' משכב ומושב הלכה ח:

(ג) [ רב אלפס שבועות פ"ב דף רצב. ]:

דף ו עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יד טו טז:

דף ז עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לד:

דף ז עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ד מהל' ביאת המקדש הלכה ז , ומיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לד , ומיי' פ"יא מהל' פסולי מוקדשין הלכה יט:

טו ב מיי' פ"ד מהל' ביאת המקדש הלכה ח:

טז ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יד , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף א:

דף ח עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ד:

יח ב מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ד:

יט ג טור ושו"ע יו"ד סי' קצז סעיף ב:

כ ד ה מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו , סמג עשין ג:

דף ח עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה א:

כב ב מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ה:

כג ג מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ד:

כד ד מיי' פ"ב מהל' פרה אדומה הלכה ה:

כה ה מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה יב:

דף ט עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א:


דף י עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"ו מהל' ס"ת הלכה א והלכה ו:

כח ב מיי' פ"ו מהל' ס"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף יא:


דף יא עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ו:

ל ב מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ח , סמג עשין נג , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף א:

לא ג מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף ג:

לב ד מיי' פ"ה מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רצא סעיף א:

לג ה ו מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף ב:

דף יא עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף ז:

לה ב מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף ד:

לו ג מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ו:

לז ד מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף יד:

לח ה מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפז סעיף ב:

לט ו טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף א:

מ ז מיי' פ"ו מהל' ס"ת ומזוזה הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רפט סעיף ב:

מא ח ט מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה יד:

דף יב עמוד אעריכה

מב א ב מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה יא , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד:

מג ג מיי' פ"ט מהל' ביאת המקדש הלכה ד:

דף יב עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג:

מה ב מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה יב:

מו ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א והלכה ב:

מז ד (מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה י) [ * צ"ל מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד]: * עיין בכסף משנה ול"מ ותראה שאיזה טועה כתב הגהה זאת על הרב בעל עין משפט ולא מפי הגאון מהרי"ף יצאה שגגה כנ"ל:

מח ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ה:

דף יג עמוד אעריכה

מט א ב ג מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג:

נ ד ה מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י:

נא ו מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י:

דף יג עמוד בעריכה

נב א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט:

נג ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א:

נד ג מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ו:

נה ד מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ח:

נו ה מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ו:

דף יד עמוד אעריכה

נז א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ה:

נח ב ג מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה יב:

נט ד מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ח:

ס ה ו ז מיי' פ"טו מהל' פרה אדומה הלכה א:

סא ח מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ח:

סב ט מיי' פ"טו מהל' פרה אדומה הלכה א:

דף יד עמוד בעריכה

סג א מיי' פ"ה מהל' מעה"ק הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' תמידין הלכה י:

סד ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ו:

סה ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד:

דף טו עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה יא:

סז ב מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

סח ג ד מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

דף טו עמוד בעריכה

סט א מיי' פ"ה מהל' מעה"ק הלכה ו:

ע ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י:

דף טז עמוד אעריכה

עא א ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ז:

עב ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ה:

עג ד מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ב והלכה ה:

עד ה ו מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ג:

עה ז מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה א:

עו ח מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ב:

עז ט מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה יב:

עח י מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ד:

עט כ מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ג:

דף טז עמוד בעריכה

פ א מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה יב:

פא ב שם הל' יג יד טו:


דף יז עמוד בעריכה

פב א מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה יב:

פג ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יד:

דף יח עמוד אעריכה

פד א ב מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ה:

פה ג מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ו:

פו ד מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה א:

פז ה מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ו:

פח ו מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

דף יח עמוד בעריכה

פט א טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף יג:

צ ב ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כט , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף יא:

צא ד מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' קצב סעיף א:

צב ה מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה י:

צג ו מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ז:

צד ז מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ח:

דף יט עמוד אעריכה

צה א ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה יז:

צו ג מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה יא:

צז ד מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ד:

צח ה מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה יז:

צט ו מיי' פ"ח מהל' בית הבחירה הלכה ח:

ק ז מיי' פ"ב מהל' יוה"כ הלכה ב:

קא ח מיי' פ"ב מהל' יוה"כ הלכה ג:

דף יט עמוד בעריכה

קב א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ז:

קג ב מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ז:

קד ג מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ד , ומ"א סי' קנו , רמ"א בי"ד סי' רמו סעיף כה:

קה ד מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ח:

דף כ עמוד אעריכה

קו א מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה יא:

קז ב מיי' פ"ו מהל' מעה"ק הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה יב:

דף כ עמוד בעריכה

קח א מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ב:


דף כא עמוד בעריכה

קט א מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א:

קי ב מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה א: