פתיחת התפריט הראשי

דף ב עמוד אעריכה

דף ג עמוד אעריכה

דף ד עמוד בעריכה

דף ה עמוד אעריכה

דף ה עמוד בעריכה

דף ו עמוד אעריכה

דף ו עמוד בעריכה

דף ז עמוד אעריכה

דף ז עמוד בעריכה

דף ח עמוד אעריכה

דף ח עמוד בעריכה

דף ט עמוד אעריכה

דף י עמוד אעריכה

דף יא עמוד אעריכה

דף יא עמוד בעריכה

דף יב עמוד אעריכה

דף יב עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"א מהל' יוה"כ הלכה ג:

מה ב מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה יב:

מו ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א והלכה ב:

מז ד (מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה י) [ * צ"ל מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד]: * עיין בכסף משנה ול"מ ותראה שאיזה טועה כתב הגהה זאת על הרב בעל עין משפט ולא מפי הגאון מהרי"ף יצאה שגגה כנ"ל:

מח ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ה:

דף יג עמוד אעריכה

דף יג עמוד בעריכה

דף יד עמוד אעריכה

דף יד עמוד בעריכה

דף טו עמוד אעריכה

דף טו עמוד בעריכה

דף טז עמוד אעריכה

דף טז עמוד בעריכה

דף יז עמוד בעריכה

דף יח עמוד אעריכה

דף יח עמוד בעריכה

דף יט עמוד אעריכה

דף יט עמוד בעריכה

דף כ עמוד אעריכה

דף כ עמוד בעריכה

דף כא עמוד בעריכה