פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אין הפתח חייב במזוזה אלא אם כן יש לו שתי מזוזות ומשקוף.

סעיף בעריכה

בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן וכיפה כמין קשת על שתי המזוזות במקום המשקוף -- אם יש בגובה המזוזות י' טפחים או יותר -- חייב. ואם אין בו י' טפחים -- פטור מפני שאין לו משקוף.   הגה: וכל שכן פתח שאין לו גובה עשרה טפחים דפטור ממזוזה (כ"מ בטור ופוסקים מב"י).

המנהג נתפשט במדינות אלו דרוב עולם סומכין על מזוזה אחת שעושין על פתח בתיהם, ואינו נכון, ואין להם על מה שיסמכו. לכן כל ירא שמים יתקן ביתו כדינו בכל הפתחים החייבים וכמו שנתבאר (מהרי"ל בתשובה ובהל' מזוזה).