פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

סוכת החג בחג והבית שבספינה והחנויות שבשוקים -- פטורים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כא) פטורים. מפני שהם דירת עראי:באר היטב

(יד) פטורים:    מפני שהם דירת עראי וכ' הט"ז ונ"ל אפי' אם יושבים בהם בכל יום פטורים דכיון דאינם שם בלילה מקרי עראי כמ"ש בחושן משפט סימן ק"מ ס"ח לענין חזקה אבל חנות שהוא בביתו פתוח לרשות הרבים פשיטא שצריך מזוזה לפתחיו עכ"ל.▲ חזור לראש