ספרי על דברים כב כח

<< ספרי על דברים • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • קח.

נוסחא הישנה

כי ימצא איש . במפותה. ומה אונס חמור, אינו חייב אלא על נערה בתולה; מפתה הקל, אינו דין שלא יהא חייב, אלא על נערה בתולה! או חילוף - אם מפתה הקל, הרי הוא חייב על נערה ועל שאינה נערה; ומה ת"ל " בתולה " באונס? שיכול אין לי שלא יהיה נותן לה; אבל יהיה נותן לאביה! ת"ל " בתולה ", פרט לבעולה.

אין לי אלא בעולה, מוכת עץ מנין? ת"ל " בתולה ", פרט למוכת עץ.

נאמר כאן " אשר לא אורשה ", ונאמר להלן " אשר לא אורשה " במפותה. מה אונס חמור, אינו חייב עד שנתארסה ועד שנתגרשה; מפתה הקל, אינו דין שלא יהיה חייב עד שנתארסה ועד שנתגרשה! או חילוף - מה אם מפותה הקל, הרי זה חייב עד שנתארסה או עד שנתגרשה; אונס חמור, אינו דין שיהא חייב עד שנתארסה ונתגרשה! מה ת"ל " אשר לא אורשה " שני פעמים, שלא יהיה נותן לה ולאביה.

נאמר כאן " נערה ", ונאמר " נערה " במפותה. מה אונס חמור, אינו חייב אלא על הנערה; אף מפותה הקל, אינו דין שלא יהיה חייב אלא על הנערה! או חילוף - ומה מפותה הקל, הרי הוא חייב על נערה ועל שאינה נערה! ת"ל ונתן לאבי הנערה , ולא לאבי הבוגרת. והרי דברים ק"ו - ומה אונס חמור, אינו חייב על הבוגרת; מפתה הקל, אינו דין שלא יהיה חייב על הבוגרת! להחליף את הדין אי אתה יכול, שהרי כבר נאמר " נערה " " נערה " שני פעמים).

נוסחא החדשה

[ כי ימצא איש נערה בתולה . נאמר " בתולה " באונס, ונאמר " בתולה " במפתה. שאין ת"ל "בתולה" במפתה - מה אונס חמור, אינו חייב אלא על בתולה, מפתה הקל, אינו דין שלא יהיה חייב אלא על בתולה! או חילוף - אם מפתה הקל, הרי הוא חייב על בתולה ועל שאינה בתולה; אונס חמור, אינו דין שיהא חייב על בתולה ועל שאינה בתולה! והלא נאמר " בתולה " באונס; שיכול אין לי להוציא בעולה, אלא שלא יהא נותן לאביה; אבל יהא נותן לה! ת"ל " בתולה " " בתולה ", פרט לבעולה.

מוכת עץ מנין? ת"ל " הבתולות ", פרט למוכת עץ.

נאמר כאן " נערה " ולא נאמר "נערה" במפותה. מפותה מנין? ודין הוא, מה אונס חמור, אינו חייב אלא על הנערה; מפותה הקל, אינו דין שלא יהא חייב אלא על הנערה! או חילוף - ומה מפותה הקל, הרי הוא חייב על נערה ועל שאינה נערה; אונס חמור, אינו דין שיהא חייב על נערה ועל שאינה נערה! והלא כבר נאמר " נערה ", להוציא את שאינה נערה! שיכול אין לי אלא שלא יתן לאביה, אבל יתן לה! ת"ל ונתן לאבי הנערה , ולא לאבי הבוגרת. והרי דברים ק"ו, ומה אונס חמור, אינו חייב על הבוגרת; מפותה הקל, אינו דין שלא יהא חייב על הבוגרת! להחליף את הדין אי אתה יכול, שהרי כבר נאמר " נערה " " נערה " שני פעמים.

אשר לא אורשה . להוציא שנתארסה ונתגרשה. ונאמר אשר לא אורשה במפותה. מה אונס חמור, אינו חייב על שנתארסה ונתגרשה; מפותה הקל, אינו דין שלא יהא חייב על שנתארסה ונתגרשה! או חילוף - מה אם מפותה הקל, הרי הוא חייב על שנתארסה ונתגרשה; אונס חמור, אינו דין שיהא חייב על שנתארסה ונתגרשה! והלא כבר נאמר אשר לא אורשה ! שיכול שלא יתן לאביה, אבל יתן לה! ת"ל " אשר לא אורשה " שני פעמים, שלא יתן לה ולאביה, דברי ר' יוסי הגלילי.

ר"ע אומר, אפילו נתארמלה ונתגרשה. והדין נותן, הואיל ואביה, זכאי בכסף קדושיה וזכאי בכסף קנסה. מה כסף קדושיה, אפילו נתארסה ונתגרשה; אף כסף קנסה, אפילו נתארסה ונתגרשה. א"כ מה ת"ל אשר לא אורשה ? מופנה, להקיש ולדון גזרה שוה. נאמר כאן " אשר לא אורשה ", ונאמר להלן " אשר לא אורשה "; מה כאן חמשים אף להלן חמשים, ומה להלן שקלים אף כאן שקלים].

ושכב עמה . (על) [כל] שכיבה.

ונמצאו . בעדים.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב כח - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-28