פתיחת התפריט הראשי


מז.

ואם לא קרוב . [שיכול] אין לי אלא קרוב, רחוק מנין? תלמוד לומר [ ואם לא קרוב . אין לי אלא רחוק וקרוב שמכירו, אם אין מכירו מנין? תלמוד לומר ולא ידעתו ].

ואספתו . [מציאה שדרכה להאסף, להביא השבורה].

אל תוך ביתך . ולא לבית אחר.

והיה עמך עד דרוש אחיך אותו . (ב"מ כח) וכי עלתה על דעתך, שאתה נותן לו, עד שלא יתן סימניו! אם כן למה נאמר עד דרוש אחיך אותו ? עד שתדרוש את אחיך, אם רמאי הוא, אם אינו רמאי.

מח.

והשבותו לו . (ב"ק פט) אף את עצמו אתה משיב.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-02