ספרי על דברים כב יח


צג.

ולקחו זקני העיר ההיא את האיש . ולא את הקטן.

ויסרו אותו . במכות.

וענשו אותו . בממון.

מאה כסף . (כתובות מה וש"נ) כסף צורי.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב יח - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-18