ספרי על דברים כב טז


צא.

ואמר אבי הנערה אל הזקנים . מכאן שאין רשות לאשה לדבר במקום האיש.

את בתי נתתי לאיש הזה . (כתובות כב) מלמד שהרשות לאב לקדש את בתו הקטנה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב טז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-16