ספרי על דברים טז כב


ו.

ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' א-להיך . אין לי אלא מצבה, (ואשרה) עבודת כוכבים מנין? ודין הוא, ומה מצבה שאהובה לאבות שנואה לבנים, (אשרה) עבודת כוכבים ששנואה לאבות, אינו דין שתהא שנואה לבנים!?


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז כב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-22