ספרי על דברים טז יב


קצב.

וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית וגו' . מלמד שכל שנוהגים בעצרת, נוהגים בפסח וחג. או [אף] (אינו אלא) כל שנוהגים בפסח וחג נוהגים בעצרת, תלמוד לומר " האלה ". אלה נוהגים בעצרת, ואין מצה סוכה לולב ושבעה נוהגים בעצרת.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-12