ספרי על דברים טז ז


קפ.

ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' א-להיך בו . מלמד שמחזיר [אותו שלם] (את החתיכות ואת האברים), ואין מחזיר אותו חתיכות, דברי ר' יהודה. ר' יוסי אומר, בשבת בין כך ובין כך אסור, ביו"ט בין כך ובין כך מותר.

קפא.

ופנית בבקר והלכת לאהליך . (חגיגה יז וש"נ) מלמד שטעונים לינה.

אין לי אלא אלו בלבד, מנין לרבות עופות ומנחות, יין ולבונה ועצים? תלמוד לומר ופנית בבקר , כל פנות שאתה פונה מן בקר ואילך.

(פסחים צה וש"נ) ר' יהודה אומר, יכול יהיה פסח קטן טעון לינה? תלמוד לומר ( ועשית פסח ) ופנית בבקר והלכת לאהליך , ששת ימים תאכל מצות . את שטעון ששה טעון לינה, יצא פסח קטן שאין טעון אלא יום אחד. וחכמים אומרים, הרי הוא כעצים ולבונה שטעונים לינה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז ז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-07