ספרי על דברים טז יד


קצח.

ושמחת . ( בחגך ) [חגיגה ח) בכל מיני שמחות.

יכול אף בעופות ומנחות? תלמוד לומר בחגך - במי שחגיגה באה מהם, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהם.

אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך . חביב חביב קודם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-14