ספרי על דברים טז ד

[ו]לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. (פסחים ה) שבעת ימים שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים.

[ו]לא יראה לך , שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של גבוה.

לא יראה לך, (שאתה) [אתה] רואה ליפטר לך.

לא יראה לך שאור, בטל בלבך. מכאן אמרו (פסחים מט): "ההולך לשחוט את פסחו" וכולה מתניתא.

[ו]לא יראה לך חמץ, [ו]לא יראה לך שאור. זה חילוק שבין בית שמאי ובית הלל; (ריש ביצה) שבית שמאי אומרים, שאור בכזית וחמץ בככותבת; ובית הלל אומרים, זה וזה בכזית.

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר. איזה זביחה אתה זובח, על מנת לאכלו בערב? הוי אומר זה [חגיגה הנאכלת עם] הפסח.

ביום הראשון [לבקר]. לבקרו של שני.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז ד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-04