פתיחת התפריט הראשי


קעה.

ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים . (פסחים ה) שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים.

ולא יראה לך , שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של גבוה.

לא יראה לך , (שאתה) [אתה] רואה ליפטר לך, ( לא יראה לך שאור ) בטל בלבך.

מכאן אמרו (פסחים מט) "ההולך לשחוט את פסחו" וכולה מתניתא.

קעו.

ולא יראה לך חמץ , ולא יראה לך שאור . זה חילוק שבין בית שמאי ובית הלל (ריש ביצה). שבית שמאי אומרים, שאור בכזית וחמץ בככותבת; ובית הלל אומרים, זה וזה בכזית.

קעז.

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר . איזה זביחה אתה זובח, על מנת לאכלו בערב? הוי אומר זה [חגיגה הנאכלת עם] הפסח.

ביום הראשון לבקר . לבקרו של שני.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז ד - פירוש מלבי"ם על הספרי.


קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-04