משנה תמורה ז


תמורה פרק ז: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת תמורה · פרק שביעי ("יש בקודשי") · >>

פרקי מסכת תמורה: א ב ג ד ה ו ז

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה אעריכה

יש בקדשי מזבח מה שאין בקדשי בדק הבית, ויש בקדשי בדק הבית מה שאין בקדשי מזבח, שקדשי מזבח עושים תמורה, וחייבין עליהם משום פגול, נותר, וטמא, ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, והשוחטם בחוץ חייב, ואין נותנין מהם לאומנין בשכרן, מה שאין כן בקדשי בדק הבית.

משנה בעריכה

יש בקדשי בדק הבית מה שאין בקדשי מזבח:

שסתם הקדשות לבדק הבית.

הקדש בדק הבית חל על הכל, ומועלין בגדוליהן, ואין בהם הנאה לכהנים.

משנה געריכה

אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית, אין משנין אותן מקדושה לקדושה, ומקדישין אותן הקדש עלוי, ומחרימין אותן.

ואם מתו, יקברו.

רבי שמעון אומר, קדשי בדק הבית אם מתו, יפדו.

משנה דעריכה

ואלו הן הנקברים:

קדשים שהפילו, יקברו.

הפילה שליא, תקבר.

שור הנסקל, ועגלה ערופה, וצפורי מצורע, ושער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, וחולין שנשחטו בעזרה.

רבי שמעון אומר, חולין שנשחטו בעזרה, ישרפו, וכן חיה שנשחטה בעזרה.

משנה העריכה

ואלו הן הנשרפים:

חמץ בפסח, ישרף.

ותרומה טמאה, והערלה, וכלאי הכרם, את שדרכו לישרף, ישרף.

ואת שדרכו ליקבר, יקבר.

ומדליקין בפת ובשמן של תרומה.

משנה ועריכה

כל הקדשים שנשחטו חוץ לזמנן, וחוץ למקומן, הרי אלו ישרפו.

אשם תלוי, ישרף.

רבי יהודה אומר, יקבר.

חטאת העוף הבאה על ספק, תשרף.

רבי יהודה אומר, יטילנה לאמה.

כל הנשרפין, לא יקברו.

וכל הנקברים, לא ישרפו.

רבי יהודה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים, רשאי.

אמרו לו, אינו מותר לשנות.

משנה תמורה ז ניקוד

נוסח הרמב"םעריכה

(א) יש בקודשי המזבח מה שאין בקודשי בדק הבית ויש בקודשי בדק הבית מה שאין בקודשי המזבח שקודשי המזבח עושין תמורה וחייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ חייב ואין נותנין מהן לאומנין בשכרן.

(ב) יש בקודשי בדק הבית [מה שאין בקודשי המזבח:] שסתם הקדשות לבדק הבית הקדש בדק הבית חל על הכל ומועלין בגידוליהן ואין בהן הניה לכהנים.

(ג) אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית אין משנין אותן מקדושה לקדושה ומקדישין אותן הקדש עילוי ומחרימין אותן ואם מתו ייקברו רבי שמעון אומר קודשי בדק הבית אם מתו ייפדו.

(ד) אלו הן הנקברין קדשים שהפילו ייקברו הפילה שליה תיקבר ושור הנסקל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ושיער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה יישרפו וכן חיה שנשחטה בעזרה.

(ה) ואלו הן הנשרפין חמץ בפסח יישרף ותרומה טמאה והערלה וכלאי הכרם את שדרכו לישרף יישרף ואת שדרכו ליקבר ייקבר ומדליקין בפת ובשמן של תרומה.

(ו) כל הקדשים שנשחטו חוץ לזמנן וחוץ למקומן הרי אלו יישרפו אשם תלוי יישרף רבי יהודה אומר ייקבר חטאת העוף הבאה על הספק תישרף רבי יהודה אומר יטילנה לאמה כל הנשרפין לא ייקברו וכל הנקברים לא יישרפו רבי יהודה אומר אם רצה להחמיר על עצמו ולשרוף את הנקברים רשאי אמרו לו אינו רשאי לשנות.

פירושיםעריכה