משנה תמורה ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) יש בקודשי המזבח מה שאין בקודשי בדק הבית ויש בקודשי בדק הבית מה שאין בקודשי המזבח שקודשי המזבח עושין תמורה וחייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ חייב ואין נותנין מהן לאומנין בשכרן.

(ב) יש בקודשי בדק הבית [מה שאין בקודשי המזבח:] שסתם הקדשות לבדק הבית הקדש בדק הבית חל על הכל ומועלין בגידוליהן ואין בהן הניה לכהנים.

(ג) אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית אין משנין אותן מקדושה לקדושה ומקדישין אותן הקדש עילוי ומחרימין אותן ואם מתו ייקברו רבי שמעון אומר קודשי בדק הבית אם מתו ייפדו.

(ד) אלו הן הנקברין קדשים שהפילו ייקברו הפילה שליה תיקבר ושור הנסקל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ושיער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה יישרפו וכן חיה שנשחטה בעזרה.

(ה) ואלו הן הנשרפין חמץ בפסח יישרף ותרומה טמאה והערלה וכלאי הכרם את שדרכו לישרף יישרף ואת שדרכו ליקבר ייקבר ומדליקין בפת ובשמן של תרומה.

(ו) כל הקדשים שנשחטו חוץ לזמנן וחוץ למקומן הרי אלו יישרפו אשם תלוי יישרף רבי יהודה אומר ייקבר חטאת העוף הבאה על הספק תישרף רבי יהודה אומר יטילנה לאמה כל הנשרפין לא ייקברו וכל הנקברים לא יישרפו רבי יהודה אומר אם רצה להחמיר על עצמו ולשרוף את הנקברים רשאי אמרו לו אינו רשאי לשנות.

הדף הראשי של משנה תמורה ז