משנה יבמות טו ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק טו · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה ואמרה: מת בעלי, תינשא ותיטול כתובתה, וצרתה אסורה.

היתה בת ישראל לכהן, תאכל בתרומה, דברי רבי טרפון.

רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה, עד שתהא אסורה לינשא, ואסורה מלאכול בתרומה.

משנה מנוקדת

הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם,

וּבָאָה וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי,
תִּנָּשֵא וְתִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ,
וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה.
הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן,
תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
אֵין זוֹ דֶרֶךְ מוֹצִיאַתָּה מִידֵי עֲבֵרָה;
עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא,
וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכֹל בִּתְרוּמָה:

נוסח הרמב"ם

האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים באת ואמרה מת בעלי תינשא ותיטול כתובה וצרתה אסורה הייתה בת ישראל לכוהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון ורבי עקיבה אומר אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה להינשא ואסורה מלאכל בתרומה

פירוש הרמב"ם

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים כו': והלכה כרבי טרפון:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

היתה בת ישראל לכהן - אם היתה צרתה בת ישראל לכהן, תאכל בתרומה בחזקת שבעלה קיים, ואינה חוששת לעדות צרתה, שהואיל ואינה נאמנת להשיאה אינה נאמנת לפוסלה. וכן הלכה:

פירוש תוספות יום טוב

אין זו דרך כו'. עיין בריש קדושין:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

וצרתה אסורה:    בגמ' בפירקין דלקמן דף ק"כ בברייתא מסיים עלה ר' אליעזר אומר הואיל והותרה היא הותרה נמי צרתה ויש לפרש הואיל והותרה ונשאת ג"כ וטעמיה משום דאיהי לא מקלקלה נפשה ולא משום דצרה מעידה לחברתה. ועיין במה שכתבתי בפירקי' דלקמן סוף סי' ב':

ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה וכו':    כך צ"ל כאן ובסמוך:

תפארת ישראל

יכין

היתה:    הצרה:

תנשא ותטול כתובתה וחמותה אסורה:    אף דהשתא אינה חמותה:

עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה:    וקתני מ"ו לרבותא דר"ט, דאע"ג דחד דיבור הוא אפ"ה נאמנת רק על עצמה שתנשא, ולא על חברתה אפי' לחומרא ורשאי לאכול תרומה, ותו תני מש"ז לרבותא דרע"ק אע"ג דב' דיבורים נינהו, ואם אינה נאמנת שמת חמיה להתירה להנשא, למה נאמינה לאוסרה בתרומה, קמ"ל:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים