משנה יבמות טו רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה שלום בעולם באת ואמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם שלום בינו לבינה מלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באת ואמרה מת בעלי אינה נאמנת רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אלא אם כן באת בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תינשא.

(ב) בית הלל אומרין לא שמענו אלא בבאה מן הקציר בלבד אמרו להם בית שמאי אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה ממדינת הים לא דיברו בקציר אלא בהווה חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי (ג) בית שמאי אומרין תינשא ותיטול כתובה בית הלל אומרין תינשא ולא תיטול כתובה אמרו להם בית שמאי התרתם את הערווה החמורה ולא תתירו את הממון הקל אמרו להם בית הלל מצינו שאין האחים נכנסין לנחלה על פיה אמרו להם בית שמאי והלוא מספר כתובתה נלמוד שהוא כותב לה שאם תינשאי לאחר תיטלי מה שכתוב ליך חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.

(ד) הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה אלא שהכתב מוכיח עד אומר מת ונישאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת ושנים אומרין לא מת אף על פי שנישאת תצא שנים אומרין מת ועד אומר להם לא מת אף על פי שלא נישאת תינשא.

(ה) אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תינשא ותיטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תינשא ולא תיטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג רבי מאיר אומר הואיל והן מכחישות זו את זו הרי אלו לא יינשאו רבי יהודה ורבי שמעון אומרין הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו יינשאו עד אומר מת ועד אומר לא מת אישה אומרת מת ואישה אומרת לא מת הרי זו לא תינשא.

(ו) האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים באת ואמרה מת בעלי תינשא ותיטול כתובה וצרתה אסורה הייתה בת ישראל לכוהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון ורבי עקיבה אומר אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה להינשא ואסורה מלאכל בתרומה (ז) אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי תינשא ותיטול כתובה וחמותה אסורה הייתה בת ישראל לכוהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבה אומר אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה להינשא ואסורה לאכל בתרומה.

קידש אחת מחמש נשים ואין ידוע איזו מהן קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון רבי עקיבה אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמישה בני אדם ואין ידוע איזה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח את הגזילה ביניהם ומסתלק דברי רבי טרפון רבי עקיבה אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם את הגזילה לכל אחד ואחד.

(ח) האישה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים באת ואמרה מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר כך מת בעלי אינה נאמנת וחוששין לדבריה חולצת ולא מתייבמת (ט) ניתן לי בן במדינת הים אמרה מת בני ואחר כך מת בעלי נאמנת מת בעלי ואחר כך מת בני אינה נאמנת וחוששין לדבריה חולצת ולא מתייבמת.

(י) ניתן לי יבם במדינת הים אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי מת יבמי ואחר כך בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואחר כך מת בעלי אינה נאמנת שאין האישה נאמנת לומר מת יבמי שתינשא ולא מתה אחותי שתיכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם את אשתו ולא מתה אשתי שיישא את אחותה.

הדף הראשי של משנה יבמות טו