משנה גיטין ג ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת גיטין · פרק ג · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

המביא גט ממדינת הים וחלה, עושה בית דין ומשלחו, ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם.

ואין השליח האחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא אומר, שליח בית דין אני.

משנה מנוקדת

הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְחָלָה,

עוֹשֶׂה בֵּית דִּין וּמְשַׁלְּחוֹ,
וְאוֹמֵר לִפְנֵיהֶם: בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם.
וְאֵין הַשָּׁלִיחַ הָאַחֲרוֹן צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר: בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם,
אֶלָּא אוֹמֵר: שְׁלִיחַ בֵּית דִּין אֲנִי:

נוסח הרמב"ם

המביא גט ממדינת הים - וחלה,

עושה בית דין שליח - ומשלחו,
ואומר לפניהם: בפני נכתב, ובפני נחתם.
אין השליח האחרון צריך שיאמר: בפני נכתב ובפני נחתם,
אלא אומר: שליח בית דין אני.

פירוש הרמב"ם

וכמו כן יעשה שליח לשליח ואפילו אלף, ובתנאי שימנה כל אחד מהם לחבירו בבית דין. ובארץ ישראל אינו צריך לבית דין כמו שנקדם זכרו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עושה ב"ד - שליח, ומשלחו:

שליח ב"ד אני - ומסתמא ב"ד עשו הדבר בהכשרו. ושליח שני ממנה שליח שלישי כג עד מאה, וכולן בב"ד, מדתנן במתניתין אין השליח האחרון כו' אלא אומר שליח ב"ד אני:

פירוש תוספות יום טוב

ואין שליח אחרון כו'. פירש הר"ב דשליח שני ממנה שליח ג'. ובחלה דלא עדיף ממי שבא מכחו. מסקנת הפוסקים [ואע"ג דכתבתי במ"ג פ"ז דדמאי. דאחרון קרי כלפי הקודם לו. מ"מ הכא אי לאו דהאמת כך דיכול למנות ג' וכו' לא ה"ל למתני אחרון דדלמא אתי למטעי]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כג) (על הברטנורא) ובחלה דלא עדיף ממי שבא מכחו. פוסקים:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

עושה בב"ד שליח ומשלחו:    כצ"ל. ובפירוש ר"ע ז"ל הלשון יתר או חסר הפירוש וכצ"ל עושה בב"ד שליח שצ"ל בפניהם בפ"נ ובפ"נ לפי שהאחרון לא יוכל לומר:

אין השליח האחרון:    וכו'. בטור א"ה סי' קמ"ב ושם כתוב וכל אחד ואחד יאמר בפני ב"ד שליח ב"ד אני ומדקתני אין השליח האחרון ולא קתני ואין השליח השני שמעינן מינה בגמרא דשליח שני אם חלה עושה שלישי עד מאה ומדקתני אלא אומר שליח ב"ד אני שמעינן דכולהו אין ממנין אלא בב"ד:

תפארת ישראל

יכין

המביא גט ממדינת הים:    שצ"ל בפ"נ:

וחלה:    ה"ה אונס אחר שאירע לו קודם שהגיע למקום האשה:

עושה בית דין:    בהא אף לדידן שליח מצטרף לב"ד אם כשר לדין:

ומשלחו ואומר לפניהם:    השליח א' קודם שיתנו לשליח ב' אומר וכו':

ואין שליח אחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם:    כשנתנו להאשה:

אלא אומר שליח בית דין אני:    ומסתמא ב"ד עשו כהכשרו וה"ה בעשה שליח ב' שוב שליח ג', ואפילו עד ק' שלוחין, כ"א אומר קודם שנתנו לשליח אחר, לפני הב"ד, שליח ב"ד אני [קמ"ב ס"ט].

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים