משנה גיטין ג ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת גיטין · פרק ג · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

המביא גט ממדינת הים וחלה, עושה בית דין ומשלחו, ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם.

ואין השליח האחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא אומר, שליח בית דין אני.

נוסח הרמב"ם

המביא גט ממדינת הים וחלה עושה בית דין שליח ומשלחו ואומר לפניהם בפניי נכתב ובפניי נחתם ואין השליח האחרון צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם אלא אומר שליח בית דין אני.

פירוש הרמב"ם

המביא גט ממדינת הים וחלה עושה בית דין כו': וכמו כן יעשה שליח לשליח ואפי' אלף ובתנאי שימנה כל אחד מהם לחבירו בב"ד ובארץ ישראל אינו צריך לב"ד כמו שנקדם זכרו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עושה ב"ד - שליח, ומשלחו:

שליח ב"ד אני - ומסתמא ב"ד עשו הדבר בהכשרו. ושליח שני ממנה שליח שלישי כג עד מאה, וכולן בב"ד, מדתנן במתניתין אין השליח האחרון כו' אלא אומר שליח ב"ד אני:

פירוש תוספות יום טוב

ואין שליח אחרון כו'. פירש הר"ב דשליח שני ממנה שליח ג'. ובחלה דלא עדיף ממי שבא מכחו. מסקנת הפוסקים [ואע"ג דכתבתי במ"ג פ"ז דדמאי. דאחרון קרי כלפי הקודם לו. מ"מ הכא אי לאו דהאמת כך דיכול למנות ג' וכו' לא ה"ל למתני אחרון דדלמא אתי למטעי]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כג) (על הברטנורא) ובחלה דלא עדיף ממי שבא מכחו. פוסקים:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

עושה בב"ד שליח ומשלחו:    כצ"ל. ובפירוש ר"ע ז"ל הלשון יתר או חסר הפירוש וכצ"ל עושה בב"ד שליח שצ"ל בפניהם בפ"נ ובפ"נ לפי שהאחרון לא יוכל לומר:

אין השליח האחרון:    וכו'. בטור א"ה סי' קמ"ב ושם כתוב וכל אחד ואחד יאמר בפני ב"ד שליח ב"ד אני ומדקתני אין השליח האחרון ולא קתני ואין השליח השני שמעינן מינה בגמרא דשליח שני אם חלה עושה שלישי עד מאה ומדקתני אלא אומר שליח ב"ד אני שמעינן דכולהו אין ממנין אלא בב"ד:

תפארת ישראל

יכין

המביא גט ממדינת הים:    שצ"ל בפ"נ:

וחלה:    ה"ה אונס אחר שאירע לו קודם שהגיע למקום האשה:

עושה בית דין:    בהא אף לדידן שליח מצטרף לב"ד אם כשר לדין:

ומשלחו ואומר לפניהם:    השליח א' קודם שיתנו לשליח ב' אומר וכו':

ואין שליח אחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם:    כשנתנו להאשה:

אלא אומר שליח בית דין אני:    ומסתמא ב"ד עשו כהכשרו וה"ה בעשה שליח ב' שוב שליח ג', ואפילו עד ק' שלוחין, כ"א אומר קודם שנתנו לשליח אחר, לפני הב"ד, שליח ב"ד אני [קמ"ב ס"ט].

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים