מצודות על יהושע טו סג

מצודות על יהושע • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"לא יכלו בני יהודה להורישם" - כי גם להם חלק מה בירושלים עם בני בנימין כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (זבחים נג ב) רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה וגו'

"היבוסי" - שם האומה