מהרש"ל על הש"ס/יבמות/פרק ט

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז
גמרא על הפרק
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | רי"ף | רבינו אשר | רמב"ן | ריטב"א | רשב"א | תוספות רי"ד | תוס' חד מקמאי
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש |
על ש"ס: מהרש"ל | ראשונים | אחרונים


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף פד עמוד אעריכה

רש"י בד"ה מאי איריא כו' אנשא כהן קאי כצ"ל:

בד"ה והא כולה כו' יבמתו השערה. נ"ב אבל עיקר המסקנא משום דגזרינן ביאה ראשונה אטו ביאה שניה כו':

בד"ה ואדתני כו' משום סיפא דמתני' כו' כצ"ל:

ע"ב תוס' בד"ה אי נסיב כו' אינו חשוב ישראל כו'. נ"ב אבל דעת רש"י מאחר שנולד בקדושה ומן הישראלית בודאי דינו כישראל ואפילו מן המצרית שניה מאחר שאביו ואמו כבר גרים גמורים אין בהו דין גרים אלא מי שנתגייר קרוי גר ודו"ק:

בא"ד אלמא תפסי בהו קדושין. נ"ב פירוש ורבי עקיבא פליג:


דף פה עמוד אעריכה

רש"י בד"ה או דלמא כיון דלית לה ליבמה וכו' כצ"ל:


דף פה עמוד בעריכה

גמ' מחזיר גרושתו איכא בינייהו כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה א"ד כו' דאית לה כתובה כצ"ל:


דף פו עמוד אעריכה

גמ' הניחא למ"ד משום יחוד כו'. נ"ב זאת הגירסא ס"א הניחא למ"ד משום יחוד אלא למ"ד משום גרושה גרושה בת כהן מי לא אכלה בתרומה וליטעמיך גרושה בת לוי מי לא אכלה במעשר אלא כו':


דף פו עמוד בעריכה

תוס' בד"ה מפני מה כו' לבית הגרנות לחלוק במעשר. ונ"ב ס"א:

בד"ה מר סבר כו' עליהן וכן התם בגמ' ישראל כו' כצ"ל:


דף פז עמוד אעריכה

רש"י בד"ה דהדרה אכלה כו' האוכלת בשביל בנה כו' כצ"ל:


דף פז עמוד בעריכה

גמ' ת"ל דרכיה דרכי נועם. נ"ב מדברי התוס' יראה לפרש דדברי התורה יהיה הכל בנועם ומזג השוה לא שיהא הענין מעוקם שאחת תהא שרויה בשמחה והשניה בצער עיין בתוס' ריש פ"ק בד"ה ואחות אשה ואף פי' רש"י נוטה לזה שהרי פירש וזו שהיה להם כו' כלומר שזו תשתנה משאר נשים החולצות ודו"ק:

סליק פרק יש מותרות