מהרש"ל על הש"ס/יבמות/פרק יא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף צז עמוד ב עריכה

נושאין על האנוסה

רש"י בד"ה וחזר הזקן. אביו של זה כו' בנים לאחיה כו' כצ"ל והד"א:

תוס' בד"ה אח הוא כו' לתשובת המינין. נ"ב פירוש שאם ישאלום המינים חידות ואז יוכלו להשיב להם להודיע שהתורה שלנו שלימה בכל החכמות דוגמא לזו מה שארז"ל בפ' יש נוחלין אמיה דאברהם אבינו כו' ופרשב"ם כה"ג שתוכל להשיב למינים ודו"ק:


דף צח עמוד א עריכה

תוס' בד"ה נשא אחותו כו' בין נולדה אחריו בקדושה. נ"ב פירוש לאפוקי הורתו ולידתו בקדושה לא פסיקא ליה דלא משכחת הא דאסור מן האם ומן האב יקיים אלא שנולדה לפניו בגיותו אבל לאחריו אז אית ליה אף שאר אב וכאן משמע דלעולם לית ליה שאר אב אם כן לא פסיקא ליה עי' בפ' ד' מיתות ב"ד דף נ"ז בד"ה הורתו כו':

בא"ד דאחלופי ליתיה הכא כו' כצ"ל (עיין במהרש"א):


דף צח עמוד ב עריכה

רש"י בד"ה ומותר באשת כו' דלא אתי אלא ע"י קדושין כו' כצ"ל:

בד"ה ואחין כו' אלא מן האב אותן שהן אחין כו' כצ"ל והד"א:

תוס' בד"ה אשת אביו כו' וה"ג נמחק:


דף צט עמוד א עריכה

גמ' בני הזקינה מיבמין שהוא ספק כו' כצ"ל:


דף צט עמוד ב עריכה

גמ' מן השתא בהמתן כו' עד לא כ"ש. נ"ב ל"ג לתוס' אלא לרש"י:

תוס' בד"ה וכולן כו' ומ"מ אין חולקין כו' כצ"ל:


דף ק עמוד ב עריכה

רש"י בד"ה שרינו צ"ל שרינא:

בד"ה לא שיחררו כלומר לא כפינן כו' כצ"ל:

בד"ה מנחת ישראל כו' כהן הוא אקרי כאן כו' כצ"ל:

בד"ה ואל המזבח כו' תעובר צורתה כו'. נ"ב פי' לעשות נותר ודינה בשריפה וק"ל:

בד"ה רבי אליעזר כו' ואמרו שירים קרבים כו' כצ"ל והד"א:


דף קא עמוד א עריכה

רש"י בד"ה ראשון כו' אשת אחיו בתוך ג' כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה תייב כו' וקסבר התראת כו' וממ"נ עובר כצ"ל והס"ד ואח"כ מ"ה והכא שניהן בבת אחת כו':

בד"ה האמר בעינא דניעבד כו' למיעבד עבודה כצ"ל והס"ד:

תוס' בד"ה הכה זה כו' ולא חש למיתני כו'. נ"ב פי' למתני בלשון לא זו אף זו דהא בודאי שמעינן דבת אחת עדיף מזה אחר זה מדרבי יהודה דמחייב בבת אחת ופוטר בזה אחר זה ודו"ק:

סליק פרק נושאין