מהרש"ל על הש"ס/יבמות/פרק יד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף קיב עמוד ב עריכה

רש"י בד"ה הרי אלו כו' קדושי זו הס"ד:


דף קיג עמוד א עריכה

גמ' ברשות הרבים אתא לקמיה כו' כצ"ל:


דף קיד עמוד א עריכה

רש"י בד"ה והאמר רבי יוחנן לעיל הס"ד:

בד"ה אין חוששין כו' דהרי האיסור חלב כו' כצ"ל:

בד"ה לא תאכלום כי שקץ כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה וקסבר דהוי כו' הכא דמפרק כלאחר יד כו' כצ"ל:

בד"ה שבת דאיסור כו' מלאכה גמורה ואינו כלאחר יד כו' מחמת רעב וקרי שפיר כו' כצ"ל:

סליק פרק חרש