התורה והמצוה על דברים יד ד


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד ד:

צד.

זאת הבהמה . וחשב (=הביא בחשבונו) חיות. ובפ' שמיני אמר, זאת החיה מכל הבהמה . מלמד ששמות חיה ובהמה נופל על כולם, והתבאר בפרטות שמיני סו .

ואמר בחולין סג ע"ב, "תניא רבי אומר, גלוי וידוע שבהמות טמאות מרובות מן הטהורות, לפיכך מנה בטהורות וכו'. ועופות טמאות מרובות, לפיכך מנה בטמאות".

ומ"ש " ותאו , פי' רי יוסי שהוא שור הבר" - ומין חיה הוא, כמ"ש בכלאים פ"ח ובחולין פ.קיצור דרך: mlbim-dm-14-04