התורה והמצוה על דברים יד ג

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יב • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד ג:

צג.

לא תאכל כל תועבה . התוס' בבכורות לד כתבו, דהך דרשה ל"צורם אזן בכור", הוא רק אסמכתא. ועיין בחולין קטו, ועיין בספר המצות להרמב"ם קמ.

קיצור דרך: mlbim-dm-14-03