התורה והמצוה על דברים יד ז


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד ז:

צז.

את זה לא תאכלו . עמ"ש בפי' התו"ה שמיני עג .קיצור דרך: mlbim-dm-14-07