התורה והמצוה על דברים יב יג

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יב יג:

כב.

השמר לך פן תעלה עולותיך. השמר, פן - בא לאזהרה על העלאת חוץ, כמ"ש בזבחים קו.

וממ"ש עולותיך דייק ר"ש ולא עולת כותים. ור' יהודה מחלק בין א"י לח"ל.

ועוד דעת שלישית דעת ר' יוסי ב(זבחים מה) שתמיד אסור. וכמ"ש (שם קטז) אסור לסייען. וכמ"ש הרמב"ם (מעה"ק יט). אבל העכו"ם עצמן אין מוזהרים ע"ז. עמ"ש בספרא ( אחרי פו ) ובזבחים (שם).

כג.

בכל מקום אשר תראה , מוסיף אשר תראה - למעט אם תעשה עפ"י נביא.

ומ"ש כתוב א"א באחד שבטיך התבאר למעלה ( ראה ט ).

קיצור דרך: mlbim-dm-12-13