ביאור:בראשית יא ו

אמר ה' למלאכים: מכיוון שלכולם שפה אחת ומאוחדים הם בדעה על כן כל מה שירצו לעשות יכולים משום שהם מאוחדים