ביאור:בראשית יא ה

ה' ירד לראות מה בעצם בני האדם עשו